BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lorenzo krizde büyüyecek

Lorenzo krizde büyüyecek

İş adamı Tur­gay Kal­kın ta­ra­fın­dan ağus­tos ayın­da ku­ru­lan Lo­ren­zo mar­ka­sı Mas­ko Mo­bil­ya­cı­lar Çar­şı­sı’nda açıl­dı.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL İş adamı Tur­gay Kal­kın ta­ra­fın­dan ağus­tos ayın­da ku­ru­lan Lo­ren­zo mar­ka­sı Mas­ko Mo­bil­ya­cı­lar Çar­şı­sı’nda açıl­dı. İs­mi­ni es­ki bir Ame­ri­kan fil­min­den alan Lo­ren­zo mar­ka­sı­nın ku­ru­cu­su Kal­kın; şu an­da yurt ge­ne­lin­de 225 olan ba­yi sa­yı­sı­nı 2009 he­def­le­ri için­de 500’e çı­ka­rıp yur­dun her ya­rı­na ulaş­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. 20 yıl ön­ce 1 mil­yon do­lar­lık bir ya­tı­rım­la işe baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Kal­kın şöy­le ko­nuş­tu: “Kri­zin far­kın­da­yız ama kriz var di­ye bir şey yap­ma­mak bi­ze ya­kış­maz. Kriz or­ta­mın­da bü­yü­mek ti­ca­ri fel­se­fe­miz ola­cak­tır.” Lo­ren­zo, ye­mek oda­la­rı, ya­tak oda­sı, kol­tuk ve otur­ma grup­la­rı, genç ve ço­cuk oda­la­rı da­hil ol­mak üze­re bir evin tüm mo­bil­ya ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak çe­şit­te ve ki­şi­ye özel ta­sa­rım­lar­la mo­bil­ya üre­ti­mi ya­pı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT