BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Com­pex 33. de­fa ka­pı­la­rı­nı açı­yor

Com­pex 33. de­fa ka­pı­la­rı­nı açı­yor

Rö­ne­sans Fu­ar­cı­lık ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve tek­no­lo­ji­nin ulaş­tı­ğı en son nok­ta­nın ser­gi­len­di­ği Com­pex Ulus­la­ra­ra­sı Bil­gi­sa­yar ve Tü­ke­ti­ci Elek­tro­ni­ği Fua­rı 33’üncü de­fa zi­ya­ret­çi­le­riy­le bu­lu­şu­yor.Rö­ne­sans Fu­ar­cı­lık ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve tek­no­lo­ji­nin ulaş­tı­ğı en son nok­ta­nın ser­gi­len­di­ği Com­pex Ulus­la­ra­ra­sı Bil­gi­sa­yar ve Tü­ke­ti­ci Elek­tro­ni­ği Fua­rı 33’üncü de­fa zi­ya­ret­çi­le­riy­le bu­lu­şu­yor. Lüt­fi Kır­dar Fu­ar Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­ne­cek fu­ar­da 300’ü aş­kın yer­li ve ya­ban­cı mar­ka ve fir­ma son tek­no­lo­ji ürün­le­ri­ni ser­gi­le­me fır­sa­tı bu­la­cak­lar. Bil­gi­sa­yar fir­ma­la­rı, ya­zı­lım ve do­na­nım üre­ti­ci­le­ri, te­le­ko­mü­ni­kas­yon fir­ma­la­rı, na­vi­gas­yon ci­haz­la­rı, di­ji­tal fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­ri­nin sergileneceği fu­ar, 20 - 23 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­ne­cek. Fua­ra 100 bi­nin üze­rin­de zi­ya­ret­çi­nin gel­me­si bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT