BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fransa’da Türk günleri

Fransa’da Türk günleri

Ge­len zi­ya­ret­çi­ler ken­di­le­ri­ni ta­ma­men Tür­ki­ye de­ko­ru için­de bu­lu­yor­lar... Gi­ri­şin kar­şı­sın­da, yük­sek tah­ta pod­yum­da mil­li kı­ya­fet­li Sü­hey­la Ha­nım, elin­de ok­la­va­sı, ha­mur tah­ta­sı üze­rin­de göz­le­me ha­zır­la­yıp, ya­nın­da­ki sac üze­rin­de pi­şir­mek­te.Sevimli Lezzetler Sevim GÖKYILDIZ sevim.gokyildiz@tg.com.tr Festivalde san­dal­ye, kol­tuk ve di­van­lar ta­ma­men Ga­zi­an­tep kut­nu ku­ma­şıy­la kap­lıydı. Ser­vis ta­bak­la­rı, ka­se­ler, tep­si­ler İz­nik el ya­pı­mı se­ra­miktendi. 2009 Türk senesi olacak “Afi­yet Ol­sun! İs­tan­bul’la Mag­ni­fi­qu­e” festivali için Fran­sa’da ol­du­ğum sü­re­ce, üze­rin­de ça­lış­ma­lar yap­tı­ğım ve siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­ra ak­tar­mak is­te­di­ğim ikin­ci ko­nu ül­ke­mi­zin ta­nı­tı­mı ile il­gi­li. Ha­zi­ran 2009 - Mart 2010 ta­rih­le­ri ara­sın­da, Fran­sa’da “Tür­ki­ye Se­ne­si” ilan edi­le­cek. 9 ay bo­yun­ca Fran­sa’nın çe­şit­li şe­hir­le­rin­de, yur­du­mu­zu ta­ri­hi, kül­tü­rü, eko­no­mi­si, tu­riz­mi ile ta­nıt­mak için bir­çok et­kin­lik ya­pı­la­cak. Türk mut­fak kül­tü­rü­nü ta­nıt­mak üze­re, 2. Baş­ka­nı ol­du­ğum Mut­fak Dost­la­rı Der­ne­ği, İs­tan­bul Kül­tür Sa­nat Vak­fı, Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Ta­nıt­mak Mü­dür­lü­ğü ile iş bir­li­ği ya­pa­rak, fa­ali­yet­le­ri­mi­zin et­ki­li ve ba­şa­rı­lı ol­ma­sı yo­lun­da ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Bu ko­nu­da Lyon Baş Kon­so­los­lu­ğu, Pa­ris Tu­rizm Müs­te­şar­lı­ğı ve Stras­burg’da­ki Türk der­nek­le­ri ile te­mas­la­rım ol­du. İle­ri­ki ta­rih­ler­de, ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­tik­çe, siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­ma da bil­gi­ler ve­re­ce­ğim. Değer­li okur­lar, 3 haf­ta­dır yurt dı­şın­day­dım. 15 Ekim - 2 Ka­sım ta­rih­le­rin­de Fran­sa, An­necy L’Im­pe­ri­al Pa­la­ce Ote­li’nde her yıl ya­pı­lan “Afi­yet Ol­sun! İs­tan­bul’la Mag­ni­fi­qu­e” ad­lı gas­tro­no­mik ve kül­tü­rel Türk fes­ti­va­li­nin 6.’sı­nı ger­çek­leş­tir­dim. 15 gün sü­ren, Türk ye­mek­le­ri­nin su­nul­du­ğu, Türk folk­lor mü­zi­ği­nin, yö­re­sel dans­la­rın ve Türk el sa­nat­la­rı­nın ta­nı­tıl­dı­ğı fes­ti­val, An­necy’li­ler ta­ra­fın­dan ar­tık sa­bır­sız­lık­la bek­le­ni­yor, il­giy­le iz­le­ni­yor. 2008’de ser­gi­le­ri­mi­zi ge­zip, ye­mek­le­ri­mi­zin ta­dı­na ba­kan­la­rın sa­yı­sı 2 bin 200’ü geç­ti. BİR FES­Tİ­VAL GÜ­NÜ Tür­ki­ye Ga­ze­te­si okur­la­rı için, fes­ti­va­lin bir ge­ce­si­ni bü­tün ay­rın­tı­la­rı an­lat­mak is­ti­yo­rum: Ge­ce­miz sa­at 19.30’da baş­lı­yor. Ote­lin bah­çe­ye açı­lan, 400 m2’lik ge­niş sa­lo­nu­nu Tür­ki­ye’den ge­tir­di­ği­miz ku­maş, eş­ya ve ak­se­su­ar­lar­la süs­lü­yo­ruz. San­dal­ye, kol­tuk ve di­van­lar ta­ma­men Ga­zi­an­tep kut­nu ku­ma­şıy­la kap­lı, ma­sa­lar­da­ki ser­vis ta­bak­la­rı, ka­se­ler, tep­si­ler, du­var ta­bak­la­rı bu­hur­dan­lık­lar hep­si İz­nik el ya­pı­mı se­ra­mik. Tü­mü Türk mo­tif­le­ri ile süs­len­miş. Ba­kır tep­si, çor­ba­lık ve kah­ve ara­ba­sı Mar­din işi ba­kır. Genç kız ve genç er­kek­ler­den olu­şan 10 ki­şi­lik ser­vis eki­bi mil­li kı­ya­fet­le­ri­mi­zi gi­yi­yor. Kı­sa­ca­sı ge­len zi­ya­ret­çi­ler ken­di­le­ri­ni ta­ma­men Tür­ki­ye de­ko­ru için­de bu­lu­yor­lar. Gi­ri­şin kar­şı­sın­da, yük­sek tah­ta pod­yum­da mil­li kı­ya­fet­li Sü­hey­la Ha­nım, elin­de ok­la­va­sı, ha­mur tah­ta­sı üze­rin­de göz­le­me ha­zır­la­yıp, ya­nın­da­ki saç üze­rin­de pi­şir­mek­te. Bu yıl her yıl­dan da­ha de­ği­şik bir mö­nü ha­zır­la­dık. He­men her se­ne tek­rar­la­dı­ğı­mız ke­bap­lı, pi­lav­lı alı­şıl­mış ye­mek­le­rin ye­ri­ne, Türk mut­fa­ğı­nın yurt dı­şın­da da­ha az ta­nı­nan ye­mek ve me­ze­le­ri­ni seç­tik. DE­NİZ ÜRÜN­LE­Rİ AĞIR­LIK­TAY­DI Ma­sa­ya ilk ola­rak la­vaş ek­me­ği ge­li­yor, ya­nın­da acı­lı An­tep Ez­me ve Hay­da­ri... Bu yıl me­nü­müz­de Türk mut­fa­ğı­nın de­niz ürün­le­ri ağır­lık­tay­dı. So­ğuk me­ze­le­ri­mi­zi açık bü­fe­de sun­duk. İki kı­sım­dan olu­şan so­ğuk me­ze bü­fe­miz­de sun­duk­la­rı­mız: Pat­lı­can sa­la­ta­sı, kı­sır, hu­mus, pat­lı­can-ka­bak yo­ğurt­lu, ca­cık, ka­la­mar dol­ma­sı, mid­ye dol­ma­sı, ham­si sa­la­ta­sı, çi­roz sa­la­ta­sı, nar ek­şi­li ka­ri­des sa­la­ta­sı, ah­ta­pot sa­la­ta­sı... Ma­sa­la­ra ser­vis ya­pı­lan sı­cak me­ze­ler: Ka­la­mar ve mid­ye ta­va, ka­dın bu­du köf­te, ıs­pa­nak­lı kol bö­re­ği, pat­lı­can kar­nı­ya­rık... SÜT­LAÇ ÇOK BE­ĞE­NİL­Dİ 2008 mö­nü­sün­de­ki tat­lı­mız, Dam­la sa­kız­lı fı­rın süt­laç ve tar­çın­lı don­dur­ma ile ser­vis ya­pı­lan ka­ran­fil­li ez­me ka­bak ol­du. Her iki­si de çok be­ğe­nil­di. Fran­sa’da ku­ru ve sert ka­bak bu­lu­na­ma­dı­ğın­dan, is­te­di­ği­miz kı­vam­da, Tür­ki­ye’de­ki gi­bi ka­bak tat­lı­sı ya­pa­ma­dık. Ba­ha­rat­lar­la ka­rış­tı­rıp ez­me şek­lin­de sun­duk. Pek de gü­zel ol­du! Ye­mek so­nun­da ma­sa­nı­za ge­len gar­so­na (genç kız­lar ve genç er­kek­ler) Türk kah­ve­ni­zi na­sıl ala­ca­ğı­nı­zı söy­le­ye­bi­lir­si­niz. Şe­ker­li, az şe­ker­li, sa­de... Gö­zü­nü­zün önün­de ha­zır­la­nan kah­ve, gül­lü ya da fı­sı­tık­lı lo­kum eş­li­ğin­de ma­sa­nı­za ge­le­cek­tir. Ote­lin tat­lı­cı­sı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan bol ce­viz­li bak­la­va ise her ma­sa­ya ay­rı­ca ser­vis edi­li­yor. TÜRK KÜL­TÜ­RÜ­NÜ YA­ŞAT­TIK Har­man Folk­lor Gru­bu­nun bu yıl ha­zır­la­dı­ğı prog­ram hem eğ­len­ce­li, hem yur­du­mu­zun her kö­şe­si­ni ta­nı­tı­cı ma­hi­yet­te idi. Dans­lar: Adı­ya­man, Ege, Kırk­la­re­li, Kars, İs­tan­bul Ro­men’den şar­kı­lar, tür­kü­ler ka­nun, ut, bağ­la­ma eş­li­ğin­de. 15 gün sü­ren fes­ti­val, her yıl ol­du­ğu gi­bi bü­yük il­gi gör­dü. Ka­tı­lan­lar Tür­ki­ye’yi ta­nı­mak­tan, da­ha ön­ce gör­müş olan­lar da bu kül­tü­rü ye­ni­den ya­şa­mak­tan mut­lu ay­rıl­dı sa­lon­dan. Biz de ya­ban­cı bir ül­ke­de yur­du­mu­zu iyi ta­raf­la­rı ile ta­nı­ta­bil­mek­ten, üst­len­di­ği­miz mis­yo­nu en mü­kem­mel şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek­ten bü­yük mut­lu­luk duy­duk. Türkiye’nin lezzet ve motiflerini Fransızların ilgisine sunan festivale biz de yöresel renkleri yansıtan kıyafetlerle katıldık. MİLLİ KIYAFETLER Türk kül­tü­rü­nün ta­nı­tıl­dı­ğı 15 gün­lük fes­ti­val­de, yemek ser­vi­slerini mil­li kı­ya­fet­ler giy­miş genç kız ve genç er­kek­ler­den olu­şan 10 ki­şi­lik ekip yap­tı. İNCİ “-U­nu­tul­ma­ma­lı ki, i­laç­lar i­çin ü­re­ti­len bit­ki­ler kont­rol al­tın­da ü­re­ti­li­yor, ec­za­cı­lar ve kim­ya­ger­le­rin ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da i­laç doz­la­rı o­lu­şu­yor... İ­laç kul­la­nır­ken doz a­şı­mı ne ka­dar teh­li­ke­li i­se bi­linç­siz kul­la­nı­lan bit­ki­ler de ay­nı so­nuç­la­rı do­ğu­ra­bi­li­yor...” (...Gi­zem Şe­ber / Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Mesajınız (...İ­rem­nur De­de’nin me­sa­jı) AB­LA KIY­ME­Tİ Bu dün­ya­da yıl­dız­lar e­lim­de ol­say­dı göz­le­ri­ne pa­rıl­tı ya­par­dım. Ay ve gök­yü­zü e­lim­de ol­say­dı ba­şı­na taç ya­par­dım... Gü­neş e­lim­de ol­say­dı se­ni ı­sı­tır­dım ab­la­cı­ğım... Al­bü­mü­nüz (...Şap A­i­le­si­nin al­bü­mü) ZEH­RA ZÜ­LAL ŞAP ­Bu­gün bu be­yaz­lar i­çin­de­ki p­ren­se­sin do­ğum gü­nü... Ken­di­si­ni kut­lu­yor, yü­zün­de­ki bu mut­lu­lu­ğu hiç kay­bet­me­sin di­yo­ruz... Tarifiniz (...Gül­süm Ha­nım’ın ta­ri­fi) BİBER PİYAZI Mal­ze­me­ler: > 2 a­det çar­lis­ton bi­ber > 1 a­det a­cı siv­ri bi­ber > 3-4 sap may­da­noz > 3 diş sa­rım­sak > 1 çay ka­şı­ğı tat­lı kır­mı­zı pul bi­ber > 2 ye­mek ka­şı­ğı sız­ma zey­tin­ya­ğı > 100 g­ram lor pey­ni­ri > 4-5 yap­rak kır­mı­zı la­ha­na > 4-5 a­det ki­raz do­ma­tes > ­Ye­te­ri ka­dar tuz, ka­ra­bi­ber Ya­pı­lı­şı: ­Çar­lis­ton ve siv­ri bi­ber­le­ri ke­sip çok az suy­la yu­mu­şa­ma­sı­nı sağ­la­yıp so­ğu­ma­ya bı­ra­kın. Sa­rım­sak­la­rı ha­van­da dö­vüp, may­da­no­zu in­ce kı­yın. Kır­mı­zı la­ha­na­la­rı in­ce­cik doğ­ra­yıp tuz­la o­vun. Li­mon su­yu ek­le­yip bir ke­na­ra bı­ra­kın. Doğ­ran­mış bi­ber­le­ri, dö­vül­müş sa­rım­sak­la­rı, kı­yıl­mış may­da­no­zu zey­tin­ya­ğın­da ka­rış­tı­rın. Ü­ze­ri­ne lor pey­ni­ri­ni, kır­mı­zı la­ha­na­yı, i­ki­ye bö­lün­müş ki­raz do­ma­tes­le­ri ek­le­yin. Tuz, ka­ra­bi­ber ve kır­mı­zı pul bi­ber­le tat­lan­dı­rıp ser­vi­se su­nun. MAR­KET BEBEĞİNİZİ SA­NOSAN’la ko­ru­yun! Sa­no­san, be­be­ği­ni­zin has­sas cil­di için “Rüz­gâr ve İk­lim Kre­mi”ni ge­liş­tir­di. Sa­no­san Rüz­gâr ve İk­lim Kre­mi, içer­di­ği özel et­ken mad­de­ler sa­ye­sin­de be­be­ği­ni­zin cil­di­ni her tür­lü ha­va şartında ko­ru­yor. Do­ğum­dan iti­ba­ren kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz Rüz­gâr ve İk­lim Kre­mi­ni, özel­lik­le so­ğuk ha­va­lar­da dı­şa­rı çı­kar­ken be­be­ği­ni­zin yü­zü­ne ve el­le­ri­ne gü­ven­le sü­re­bi­lir­si­niz. Sa­no­san’ın bu ürü­nü, cil­din­de olu­şa­bi­le­cek so­ğuk kay­nak­lı tah­riş­le­rin önü­ne ge­çe­rek, be­be­ği­ni­zi ra­hat­la­tı­yor. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT