BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Siyah-beyaz herkes sevindi sıra yeni pakette

Siyah-beyaz herkes sevindi sıra yeni pakette

Dün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük kri­zi­ni ku­ca­ğın­da bu­lan Oba­ma’nın baş­kan­lı­ğı si­yah-be­yaz her­ke­si se­vin­dir­di. İş dün­ya­sı ise Oba­ma’nın baş­kan­lı­ğı­nı ‘Ye­ni pa­ket­ler açar, kri­zi ça­buk bi­ti­rir” umu­duy­la kar­şı­la­dıDün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük kri­zi­ni ku­ca­ğın­da bu­lan Oba­ma’nın baş­kan­lı­ğı si­yah-be­yaz her­ke­si se­vin­dir­di. İş dün­ya­sı ise Oba­ma’nın baş­kan­lı­ğı­nı ‘Ye­ni pa­ket­ler açar, kri­zi ça­buk bi­ti­rir” umu­duy­la kar­şı­la­dı ABD’nin baş­kan­lı­ğı­na Ba­rack Oba­ma’nın se­çil­me­si, si­yah-be­yaz her ke­sim­den in­sa­nı se­vin­di­rir­ken, iş dün­ya­sı ise renk­ler­den çok ye­ni pa­ket­ler açıl­ma­sı ve kri­zin bi­ti­ril­me­siy­le il­gi­le­ni­yor. Ekonomik krizin bundan sonraki boyutuyla mücadele edecek olan Obama’nın seçilmesi iş ve po­li­ti­ka dün­ya­sın­da olum­lu kar­şı­lan­dı. Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, ye­ni baş­ka­nın se­çil­me­siy­le il­gi­li ola­rak, “Türk-ABD iliş­ki­le­ri açı­sın­dan da­ha olum­lu bir sü­re­cin baş­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Çe­lik, “Tür­ki­ye böl­ge­de et­kin­li­ği­ni iyi­den iyi­ye ar­tı­ran bir ül­ke. ABD’nin ba­şı­na kim ge­lir­se gel­sin Tür­ki­ye’nin gü­cü­nü, var­lı­ğı­nı göz ar­dı et­me­si söz ko­nu­su de­ğil. Ben Oba­ma dö­ne­mi­nin ­ve­rim­li bir sü­reç ola­ca­ğı dü­şün­ce­sin­de­yim” de­di. TÜ­Sİ­AD In­ter­na­ti­onal Baş­ka­nı Al­do Kas­lows­ki, Oba­ma’nın se­çi­mi ka­zan­ma­sının yerinde oduğunu belirtti. Türk Ame­ri­kan İş Kon­se­yi (TA­İK) Baş­ka­nı Ha­luk Din­çer, ABD’nin 8 yıl­dır ya­şa­dı­ğı yan­lış yö­ne­tim ve bu­nun so­nu­cun­da olu­şan hak­sız ima­jın ye­ni baş­kan­la de­ği­şe­bi­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ya­ban­cı Ser­ma­ye Der­ne­ği (YA­SED) Baş­ka­nı Ta­hir Uy­sal, Oba­ma ile tü­ke­ti­ci­le­re yö­ne­lik olum­lu ver­gi dü­zen­le­me­le­ri­nin bek­len­di­ği­ni be­lir­tir­ken, De­niz­bank Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Ateş de ül­ke­de­ki muh­te­mel can­lan­dır­ma pa­ke­ti­nin hem ABD hem de bü­tün dün­ya için can­lan­ma­nın baş­lan­gı­cı ola­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti. OBAMA DÖNEMİ VERİMLİ OLUR Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, Tür­ki­ye’nin gü­cü­ne temas ederek, “ABD’nin ba­şı­na kim ge­lir­se gel­sin, Tür­ki­ye’nin gü­cü­nü göz ar­dı et­me­si müm­kün de­ğil. Oba­ma dö­ne­mi­nin ve­rim­li ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” de­di Pi­ya­sa­lar Oba­ma kâ­rı­nı top­lu­yor Dün­ya ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rı ABD Baş­kan­lık se­çim­le­rin­de bek­len­ti­le­ri sa­tın alır­ken, bek­len­ti­nin ger­çek­leş­me­si kâr sa­tış­la­rı­nı be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Dün Av­ru­pa bor­sa­la­rı­nın yüz­de 3’e va­ran dü­şüş­le açıl­ma­sı, İMKB’yi de et­ki­le­di. Gü­ne dü­şüş­le baş­la­yan pi­ya­sa­da en­deks yüz­de 5 ge­ri­le­ye­rek 27 bin 556 pu­an­dan ka­pan­dı. Al­man DAX en­dek­si yüz­de 0.55, Fran­sız CAC en­dek­si yüz­de 1.1, İn­gi­liz FTSE 100 En­dek­si yüz­de 1.26 ge­ri­le­di. Ja­pon­ya yüz­de 4.46, Rus Bor­sa­sı yüz­de 3.42, Şan­gay Bor­sa­sı ise yüz­de 3.16 yük­sel­di. Ön­ce­ki gün 1.4870’e ge­ri­le­yen do­lar ise dün 1.50’ye çık­tı. Wall Street ye­ni po­li­ti­ka bek­li­yor De­mok­rat Par­ti­nin baş­kan ada­yı se­na­tör Ba­rack Oba­ma’nın se­çil­me­si ar­dın­dan, New York’ta eko­no­mi­nin kal­bi Wall Stre­et Oba­ma’nın eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nı bi­ran ön­ce gör­mek is­ti­yor. Ko­nu­yu de­ğer­len­di­ren ana­list­ler Wall Stre­et’in, Oba­ma’nın baş­ta Ma­li­ye Ba­ka­nı ol­mak üze­re eko­no­mi ka­bi­ne­si­ni ve po­li­ti­ka­la­rı­nı bir an ön­ce gör­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Se­çi­min ar­tık bit­ti­ği­ni söy­le­yen ana­list­ler, ar­tık dik­ka­tin ta­ma­men eko­no­mi üze­ri­ne yo­ğun­laş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor­lar. Wall Stre­et’te ge­nel ha­va­nın, Oba­ma’nın De­mok­rat ol­ma­sı ne­de­niy­le bi­raz en­di­şe­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan ana­list­ler, ye­ni Ha­zi­ne Ba­ka­nı ola­rak New Jer­sey va­li­si Jon Cor­zi­ne’nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ba­zı isim­le­rin adı­nın geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, 15 Ka­sım’da Was­hing­ton’da dü­zen­le­ne­cek G-20 zir­ve­sin­de Oba­ma’nın bu­lun­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı kay­de­di­yor­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT