BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­riz ya­yıl­dı­ğı gi­bi hız­la bi­te­cek

K­riz ya­yıl­dı­ğı gi­bi hız­la bi­te­cek

Chi­ca­go Lo­yo­la Üni­ver­si­te­si ve Nort­wes­tern Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si dün­ya­nın en önem­li eko­no­mist­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len Prof. Dr. Ve­fa Tar­han, ya­şa­nan glo­bal kri­zin şim­di­ye ka­dar ya­şa­nan kriz­le­re ben­ze­me­di­ği­ni söy­le­di.> Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL Chi­ca­go Lo­yo­la Üni­ver­si­te­si ve Nort­wes­tern Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si dün­ya­nın en önem­li eko­no­mist­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len Prof. Dr. Ve­fa Tar­han, ya­şa­nan glo­bal kri­zin şim­di­ye ka­dar ya­şa­nan kriz­le­re ben­ze­me­di­ği­ni söy­le­di. Tar­han Tür­ki­ye İş­ve­ren Sen­di­ka­la­rı (TİSK) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 14. Sos­yal Po­li­ti­ka Gün­de­mi Top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­la­rak bir ko­nuş­ma yap­tı. Tar­han, kri­zin kü­re­sel eko­no­mi­nin et­ki­siy­le hız­la bü­yü­dü­ğü­nü ve tüm dün­ya­yı sar­dı­ğı­nı an­la­ta­rak “Bu kri­zin ne za­man bi­te­ce­ği­ni tam kes­ti­re­mi­yo­ruz. Fa­kat fi­nan­sal sı­kın­tı­nın ya­nı sı­ra cid­di bir gü­ven prob­le­mi de var. Bu gü­ven prob­le­mi or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için çö­züm yo­lu bu­lun­du­ğu za­man bü­tün dün­ya­da kriz hız­la bi­ter. Olan pa­ra ya­tı­rıma dö­ner” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT