BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­na­yi­ci­ler ka­lıp ­fu­a­rın­da bu­lu­şu­yor

Sa­na­yi­ci­ler ka­lıp ­fu­a­rın­da bu­lu­şu­yor

Tür­ki­ye’de üre­timin kal­bi­nin at­tı­ğı ka­lıp­çı­lık; son yıl­lar­da ana sa­na­yi­de ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri, bu­gün açı­la­cak fu­ar­da ser­gi­le­ye­cek.Tür­ki­ye’de üre­timin kal­bi­nin at­tı­ğı ka­lıp­çı­lık; son yıl­lar­da ana sa­na­yi­de ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri, bu­gün açı­la­cak fu­ar­da ser­gi­le­ye­cek. Bu­gün 12.30’da İs­tan­bul Fu­ar Mer­ke­zi’nde dör­dün­cü de­fa ka­pı­la­rı­nı aça­cak olan Ka­lıp Fua­rı, 4 gün bo­yun­ca ana sa­na­yi­ci­le­re yö­ne­lik se­mi­ner ve pa­nel­le­ri ile de dik­kat çe­ke­cek. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ana ve yan sa­na­yi­ci­ler ile ka­lıp üre­ti­ci­le­ri­ni bu­luş­tur­ma­yı ba­şa­ran İs­tan­bul Ka­lıp Fua­rın­da, be­yaz eş­ya ve oto­mo­tiv sek­tör­le­ri­ne yö­ne­lik ‘Be­yaz Eş­ya ve Ka­lıp­çı­lık Sek­tö­rü’ pa­ne­lin­de; BEY­SAD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­san Da­niş­ment, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si Mu­rat Fı­rat, BSH Eve Alet­le­ri Ka­lıp­ha­ne Mü­dü­rü Ha­ni­fi İç­tü­zer, Grun­dig-Be­ko Yö­ne­ti­ci­si Me­tin Bil­gi­li bil­gi ve­re­cek. 2005 yı­lın­dan bu ya­na ağır­la­dı­ğı zi­ya­ret­çi­si ile dik­kat çe­ken fua­r, sa­na­yi­ci­le­ri­nin iş bir­lik­le­ri ger­çek­leş­tir­di­ği bir are­na ko­nu­mun­da.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT