BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban i­çin zen­gin­lik öl­çü­sü

Kur­ban i­çin zen­gin­lik öl­çü­sü

Su­al: Bir kim­se­ye Kur­ban Bay­ra­mın­da kur­ban kes­me­si­nin va­cib ol­ma­sı için şart­lar ne­ler­dir? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim:Su­al: Bir kim­se­ye Kur­ban Bay­ra­mın­da kur­ban kes­me­si­nin va­cib ol­ma­sı için şart­lar ne­ler­dir? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim: 1- Mu­kim, akıl ba­liğ ve Müs­lü­man ol­ma­sı la­zım­dır. 2- İh­ti­ya­cı olan eş­ya­dan ve ve­ril­me­si ge­re­ken borç­la­rın­dan faz­la ola­rak, ze­kât ni­sa­bı­na ma­lik ol­ma­sı la­zım­dır. Tak­sit­li borç­lar, ze­kât­ta dâ­hil edil­di­ği hal­de, kur­ban­da ni­sa­ba dâ­hil edil­mez. 3- Mi­ras ve me­hir mal­la­rı, ni­sab he­sa­bı­na ka­tı­lır. 4- Ka­dın­la­rın in­ci­si, pır­lan­ta­sı ve her çe­şit ziy­net eş­ya­sı, kur­ban ni­sa­bı­na ka­tı­lır. Ze­kâ­ta ka­tıl­maz. 5- İki ve­ya da­ha çok evi ola­nın, kur­ban kes­me­si ge­re­kir. 6- Kur­ban ni­sa­bı he­sa­bı­na ka­tı­la­cak ma­lın, ti­ca­ret için ol­ma­sı şart ol­ma­dı­ğı gi­bi, elin­de bir yıl kal­mış ol­ma­sı da ge­rek­mez. Tak­sit­li ol­ma­yan borç­lar, ala­cak­lar­dan ve mev­cut mal­dan çı­ka­rı­lır. Ka­lan ala­cak­lar, ze­kât­ta ol­du­ğu gi­bi, kur­ban ni­sa­bı­na dâ­hil edi­lir. 7- İh­ti­yaç eş­ya­la­rı kur­ban ni­sa­bı­na dâ­hil edil­mez. İh­ti­yaç eş­ya­sı de­mek, kıy­met­le­ri ne ka­dar çok olur­sa ol­sun, bir ev, bir ay­lık yi­ye­cek, her yıl için üç kat el­bi­se, ça­ma­şır, ev­de kul­la­nı­lan eş­ya ve alet­ler, hiz­met­çi­ler, bi­ne­cek va­sı­ta­sı, mes­lek ki­tap­la­rı ve öde­ye­ce­ği borç­la­rı­dır. Bun­la­rın mev­cut ol­ma­la­rı şart de­ğil­dir. Mev­cut olan­lar, ze­kât, fıt­ra ve kur­ban için ni­sab he­sa­bı­na ka­tıl­maz­lar. 8- Ti­ca­ret için ol­ma­yan, ih­ti­ya­cın­dan ar­tan eş­ya, ki­ra­da­ki ev­ler, ev­de­ki süs eş­ya­sı, ye­re se­ri­li ol­ma­yan ha­lı­lar, kul­la­nıl­ma­yan faz­la ev eş­ya­sı, sa­nat ve ti­ca­ret alet­le­ri, bu­ra­da ih­ti­yaç eş­ya­sı sa­yıl­maz, kur­ban ni­sa­bı­na ka­tı­lır. Hep­si­nin de­ğe­ri, 96 gram al­tı­nı bu­lur­sa, kur­ban kes­mek va­cib olur. 9- Bil­gi­sa­yar, te­le­fon, ta­ban­ca, teyp, ka­set, CD, DVD, sa­at, buz­do­la­bı, ça­ma­şır ma­ki­ne­si, bu­la­şık ma­ki­ne­si, te­miz­lik ro­bo­tu, kıy­met­li di­ni lev­ha, avi­ze gi­bi ev eş­ya­la­rı, kul­la­nıl­dık­la­rı için kur­ban ni­sa­bı­na dâ­hil edil­mez. Hiç kul­la­nıl­ma­yıp ke­nar­da du­ran es­ki, ye­ni ev eş­ya­la­rı, kap ka­cak ni­sa­ba da­hil edi­lir. Ev­de kul­la­nıl­ma­yan eş­ya­lar, ni­sa­bın üze­rin­de olur­sa, kur­ban kes­mek va­cib olur. Me­se­la çe­yiz ola­rak alı­nan eş­ya­lar ki­min­se, o kur­ban ke­ser. Ba­ba çe­yiz ola­rak al­dı­ğı hal­de, kı­zı­na he­di­ye et­me­miş­se, çe­yiz hâ­lâ ba­ba­nın ma­lı­dır. Ba­ba­nın kur­ban kes­me­si ge­re­kir. 10- Ni­sab de­ğe­rin­de Mus­haf’ı, ha­dis, fı­kıh ve di­ğer ilim ki­tap­la­rı bu­lu­nan ki­şi, bun­la­rı oku­yor­sa, ni­sa­ba dâ­hil et­mez. Oku­mu­yor­sa ve­ya oku­ma­yı bil­mi­yor­sa, dâ­hil eder. 11- Her yıl, ev­de­ki 3 kat el­bi­se, ih­ti­yaç eş­ya­sı­dır. Faz­la­sı, es­ki de ol­sa ni­sa­ba dâ­hil edi­lir. [Üç kat el­bi­se de­mek, üç ce­ket, üç pan­to­lon, bir pal­to, üç göm­lek, üç at­let, üç don ve bir ka­zak de­mek­tir. Bun­dan faz­la olan­lar kur­ban ni­sa­bı­na ka­tı­lır.] Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT