BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye’de İŞ’ler iyi olacak dedi, 1000. şubesini açtı

Türkiye’de İŞ’ler iyi olacak dedi, 1000. şubesini açtı

Dün­ya fi­nans sek­tö­rü­nün cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­dı­ğı bir dö­nem­de, İş Ban­ka­sı 1000. şu­be­si­ni, Yapı Kredi ise 840. şubesini açtıDün­ya fi­nans sek­tö­rü­nün cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­dı­ğı bir dö­nem­de, İş Ban­ka­sı 1000. şu­be­si­ni, Yapı Kredi ise 840. şubesini açtı > Uğur KÜÇÜK - İSTANBUL Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne olan gü­ve­ni­ni “İş­ler açıl­dı, açı­la­cak” di­ye özet­le­yen İş Ban­ka­sı, dün­ya dev­le­ri kriz­le bo­ğu­şur­ken 1000. şu­be­si­ni Kurt­köy’de aç­tı. İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, 1000. şu­be­nin sa­de­ce İş Ban­ka­sı için de­ğil, ül­ke için de de­rin an­lam ifa­de et­ti­ği­ni söy­le­di. BAN­KA­YI SA­VAŞ­TA KUR­DUK Bi­nin­ci şu­be­nin açı­lı­şın­da­ki za­man­la­ma­ya da özel­lik­le dik­kat çe­ken Er­sin Özin­ce, “Dün­ya­mız cid­di bir eko­no­mik kri­zin içe­ri­sin­den ge­çi­yor. Gün­cel ko­şul­lar­da ku­rum­la­rın ne gi­bi so­rum­lu­luk­lar üst­le­ne­ce­ği önem ta­şı­mak­ta. İş Ban­ka­sı ola­rak kü­re­sel dal­ga­lan­ma­yı, ül­ke­mi­zin ge­li­şi­mi­ne ver­di­ği­miz des­te­ği ge­liş­tir­mek, Tür­ki­ye’nin hiz­me­tin­de ol­du­ğu­mu­zu güç­lü bir şe­kil­de ye­ni­den gös­ter­mek için bir çağ­rı ola­rak al­gı­lı­yo­ruz. Sa­vaş yıl­la­rın­da ku­ru­lan iş Ban­ka­sı ‘kriz var’ di­ye şu­be aç­ma­ya­cak mı?” di­ye ko­nuş­tu. İş Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ca­ner Çi­men­bi­çer ise, “Bun­dan 85 yıl ön­ce iki şu­be­si ve 37 ça­lı­şa­nı ile ka­pı­la­rı­nı açan ban­ka­mız, bu­gün 20 bi­ni aş­kın ça­lı­şa­nı ve 1000 şu­be­siy­le Türk ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin li­de­ri ola­rak hiz­met ve­ri­yor. İş Ban­ka­sı’nın gel­di­ği nok­ta Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti için de çok önem­li” de­di. BİRLİKTE AÇTILAR Kurtköy’deki 1000. şube, (soldan sağa) yeni şubenin müdürü Funda Orhan, Basisen Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer, İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Söyler tarafından açıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT