BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­pı Kre­di’den 840. şu­be

Ya­pı Kre­di’den 840. şu­be

Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı Bey­şe­hir Şu­be­si, tö­ren­le açıl­dı. Ban­ka­nın 2009’da da bü­yü­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni söyleyen Ya­pı Kre­di An­tal­ya Böl­ge Mü­dü­rü Şa­di Cen­giz­te­kin, “2008’de 160 ye­ni şu­be açtık.Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı Bey­şe­hir Şu­be­si, tö­ren­le açıl­dı. Ban­ka­nın 2009’da da bü­yü­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni söyleyen Ya­pı Kre­di An­tal­ya Böl­ge Mü­dü­rü Şa­di Cen­giz­te­kin, “2008’de 160 ye­ni şu­be açtık. Ekim ayı so­nu iti­ba­riy­le şu­be sayısı 840’a ulaştı” dedi. Cen­giz­te­kin, Kon­ya il ve il­çe­le­rin­de 18 şu­be­ye sa­hip ol­duk­la­rı­nı, bu­nun 9’unun il mer­ke­zin­de ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Bey­şe­hir Kay­ma­ka­mı Cu­ma­li Atil­la da dün­ya­da ya­şa­nan ma­li kri­zin tüm ül­ke­le­ri et­ki­le­me­ye de­vam et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Kay­ma­kam Atil­la, kü­re­sel kriz se­be­biy­le Av­ru­pa’da bir­çok ban­ka­nın ka­pan­dı­ğı bir dö­nem­de Bey­şe­hir’de son 6 ay­da iki ban­ka şu­be­si­nin bir­den açıl­mış ol­ma­sı­nı an­lam­lı bul­du­ğu­nu ifa­de etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT