BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > CBS, Pa­kis­tan’a ya­zı­lım ih­raç et­ti

CBS, Pa­kis­tan’a ya­zı­lım ih­raç et­ti

Ku­rul­du­ğu 1992 yı­lın­dan be­ri Türk eko­no­mi­si­nin ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­yan CBS Bi­li­şim-Sen­tez Ya­zı­lım, Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len fir­ma­la­rın­dan olu­şan müş­te­ri port­fö­yü­nü ge­niş­let­me­ye de­vam edi­yor.Ku­rul­du­ğu 1992 yı­lın­dan be­ri Türk eko­no­mi­si­nin ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­yan CBS Bi­li­şim-Sen­tez Ya­zı­lım, Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len fir­ma­la­rın­dan olu­şan müş­te­ri port­fö­yü­nü ge­niş­let­me­ye de­vam edi­yor. Yurt dı­şın­da da fu­ar­la­ra ka­tı­lan, se­mi­ner­ler dü­zen­le­yen, öz ser­ma­ye­si­ni kul­la­na­rak araş­tır­ma, pa­zar­la­ma ve sa­tış fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren CBS, Pa­kis­tan pa­za­rın­da iki yıl­dır yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rın mey­ve­si­ni al­ma­ya baş­la­dı. Pa­kis­tan’ın teks­til üre­ti­mi ya­pan en bü­yük fir­ma­la­rın­dan bi­ri olan Cot­ton Web ile sü­ren gö­rüş­me­le­rin so­nun­da an­laş­ma ya­pıl­dı. CBS Bi­li­şim Sis­tem­le­ri’nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ah­met Ce­lal Bek­taş, “Önü­müz­de­ki yıl so­nun­da 6 mil­yon do­lar ci­ro el­de ede­ce­ğiz. He­de­fi­miz bu­nun 2 mil­yon do­la­rı­nı yurt dı­şı sa­tış­lar­dan el­de et­mek” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT