BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çe­le­bi’nin mut­lu gü­nü

Çe­le­bi’nin mut­lu gü­nü

Çele­bi Hol­ding‘in Kars‘ın Ka­ra Ço­ban kö­yün­de res­to­re et­ti­ği iki öğ­ret­men loj­ma­nı­nın tes­lim tö­re­ni var­dı ön­ce­ki gün. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Ve­ki­li Ca­nan Çe­le­bi­oğ­lu Tok­göz, “Ge­lir mi­sin?” de­yin­ce se­ve se­ve ka­bul et­tim onun bu tek­li­fi­ni. Olay, iki öğ­ret­men loj­ma­nı­nın tes­lim tö­re­ni de­ğil­di çün­kü. Or­ta­da bü­yük bir pro­je var­dı ve bu pro­je­nin ilk aya­ğı start alı­yor­du Ka­ra Ço­ban kö­yün­de. Ay­rı­ca, çok kap­sam­lı bir pro­jey­di bu.Çele­bi Hol­ding‘in Kars‘ın Ka­ra Ço­ban kö­yün­de res­to­re et­ti­ği iki öğ­ret­men loj­ma­nı­nın tes­lim tö­re­ni var­dı ön­ce­ki gün. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Ve­ki­li Ca­nan Çe­le­bi­oğ­lu Tok­göz, “Ge­lir mi­sin?” de­yin­ce se­ve se­ve ka­bul et­tim onun bu tek­li­fi­ni. Olay, iki öğ­ret­men loj­ma­nı­nın tes­lim tö­re­ni de­ğil­di çün­kü. Or­ta­da bü­yük bir pro­je var­dı ve bu pro­je­nin ilk aya­ğı start alı­yor­du Ka­ra Ço­ban kö­yün­de. Ay­rı­ca, çok kap­sam­lı bir pro­jey­di bu. Çe­le­bi Hol­ding 2008’de 50’nci yıl dö­nü­mü­nü kut­la­dı. Ne de ol­sa ser­de sos­yal so­rum­lu­luk var. 50’nci yı­lı na­sıl ka­lı­cı ha­le ge­ti­ri­riz di­ye ya­pı­lan dü­şün­ce­nin so­nun­da “Çe­le­bi Ev­le­ri” fik­ri çık­tı. Pro­je­nin adı bu. “Çe­le­bi Ev­le­ri.” Fa­kat, Çe­le­bi Hol­ding ken­di per­so­ne­li için ev ya­pıp da adı­nı “Çe­le­bi Ev­le­ri” koy­ma ko­lay­cı­lı­ğı­na kaç­ma­dı. Öy­le bir şey ol­say­dı, ken­di­si ile per­so­ne­li ara­sın­da ka­lır­dı za­ten. Çe­le­bi Hol­ding Ana­do­lu‘da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­le­rin kal­dı­ğı 50 loj­ma­nı res­to­re edip ye­ni­le­ye­cek ve on­la­ra “Çe­le­bi Evi” di­ye­cek­ti. Ne­den öğ­ret­men loj­ma­nı? Onu da an­la­ta­yım. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, okul in­şa et­ti­ği gi­bi loj­man da ya­pı­yor. Fa­kat, ora­da ka­lı­yor. Res­to­ras­yon yok. Oku­lun ta­mir ve ta­di­la­tı için büt­çe ayı­ran Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, öğ­ret­men loj­ma­nı­na gel­di mi, ıh! “Böy­le bir öde­ne­ği­miz yok” di­yor ve ka­pa­tı­yor ko­nu­yu. Şa­yet muh­tar ve köy­lü bir ara­ya ge­lip kal­dı­ğı evi ona­rı­yor­sa ne âlâ. Ona­ran yok­sa, öğ­ret­men yan­dı. Akan da­mın al­tın­da otur­mak­tan baş­ka ça­re­si yok! Bu şart­lar­da eği­tim ve­ren öğ­ret­me­nin ne ka­dar ve­rim­li ola­ca­ğı­nı va­rın siz dü­şü­nün!.. Kars, Van, Er­zu­rum, Er­zin­can, Ela­zığ, Di­yar­ba­kır, Mar­din, Ma­lat­ya, Ha­tay, To­kat... Ana­do­lu‘nun en üc­ra kö­şe­le­ri­ne ka­dar gi­dip ora­lar­da in­şa­at yap­mak öy­le ko­lay bir iş de­ğil. Yo­lu yok bir ke­re. Ha­di, yol var, di­ye­lim. İn­şa­at­çı­yı ne­re­den bu­la­cak­sı­nız? Çe­le­bi Hol­ding bul­muş ama. Mo­dern Ya­pı isim­li in­şa­at fir­ma­sı üst­len­miş bu me­şak­kat­li işi ve la­yı­kıy­la ya­pı­yor. Da­ha bit­me­di... Bir de TO­ÇEV var: Tu­va­na Oku­ma İs­tek­li Ço­cuk Eği­tim Vak­fı. TO­ÇEV Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Eb­ru Uy­gun‘un müt­hiş bir öy­kü­sü var. Baş­ka bir ya­zım­da bah­se­de­ce­ğim ken­di­sin­den. Tut­tu­ğu­nu ko­pa­ran bir ka­dın. Gü­nün her sa­ni­ye­si­ni ço­cuk­la­ra vak­fet­miş. Kam­pan­ya­lar ya­pı­yor, çe­şit­li et­kin­lik­ler­le in­san­la­rı bir ara­ya top­lu­yor ve oku­mak is­te­yen ço­cuk­la­ra yar­dım et­mek için pa­ra ve ba­ğış top­lu­yor. Ana­do­lu‘yu köy köy do­la­şan Eb­ru Uy­gun ile yol­la­rı bu­lu­şan Çe­le­bi Hol­ding‘in “Çe­le­bi Ev­le­ri” pro­je­si da­ha bir an­lam ka­zan­mış. Ka­ra Ço­ban kö­yün­de ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­de Çe­le­bi Hol­ding var­dı. TO­ÇEV var­dı. Va­li Yar­dım­cı­sı Do­ğan De­mir­daş var­dı. Bü­rok­rat­lar var­dı. Mü­te­ah­hit fir­ma var­dı. Muh­tar var­dı. Öğ­ret­men var­dı. Öğ­ren­ci var­dı. Köy hal­kı var­dı. Ve hep­si­nin yü­zü gü­lü­yor­du. Kars Va­li Yar­dım­cı­sı Do­ğan De­mir­daş, “Bu si­ner­ji­nin ol­du­ğu yer­de te­rör ol­maz” de­di. Ki, çok hak­lı. Sa­na­yi­ci, STK, dev­let el ele ise kim­se za­rar ve­re­mez bu ül­ke­ye.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT