BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

Son 5.5 yıl­da Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Pro­je­siy­le he­men he­men her ma­hal­le­ye bir sağ­lık oca­ğı ku­rul­du. Te­da­vi­de de has­ta­ne ka­li­te­si­ni ya­ka­la­yan sağ­lık ocak­la­rı, sevk ora­nı­nı yüz­de 90 azalt­tı.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA TESİSLER MODERN, İLGİ YO­ĞUN, HASTALAR MEMNUN... ­Bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­dan o­lan sağ­lık o­cak­la­rı, u­la­şı­la­bi­lir­lik ba­kı­mın­dan bü­yük has­ta­ne­le­re o­ran­la da­ha a­van­taj­lı. Son yıl­lar­da do­na­nı­mın art­ma­sı, yeni hizmete giren tesislerin son derece modern olması, hat­ta birçoğunda la­bo­ra­tu­var bile bu­lun­ma­sı, bu­ralara il­gi­yi ar­tır­dı. Sa­de­ce ge­çen yıl bu ku­ru­luş­lar­da 147 mil­yon ki­şi mu­a­ye­ne edildi. Sağ­lık­ta dö­nü­şüm prog­ra­mıy­la bu alan­da bir­çok ye­ni­li­ğin ve ya­tı­rı­mın ger­çek­leş­me­si­ni sağ­la­yan Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı; bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık ku­ru­lu­şu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Sağ­lık Oca­ğı, Top­lum Sağ­lık Mer­ke­zi, Ai­le Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi gi­bi ku­ru­luş­la­rın sa­yı­sı­nı ar­tı­ra­rak da­ha et­kin ça­lış­ma­la­rı­nı sağ­la­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Te­mel Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Dr. Se­ra­ced­din Çom, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da 5.5 yıl­da bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da fa­al du­rum­da­ki mu­aye­ne oda sa­yı­sı­nı yüz­de 155 ora­nın­da ar­tır­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek bu­nun kar­şı­lı­ğın­da ise sağ­lık ocak­la­rın­dan has­ta­ne­le­re sevk ora­nı­nı yüz­de 90 ora­nın­da azalt­tık­la­rı­nı söy­le­di. 2002 yı­lın­da bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­ri ku­ru­luş­la­rın­da ça­lı­şan he­kim­le­rin sa­de­ce yüz­de 45’inin mu­aye­ne oda­sı bu­lun­du­ğu­nu ve bu ora­nı yüz­de 98’e yük­selt­tik­le­ri­ni kay­de­den Çom, 2002’de 6 bin 308 olan mu­aye­ne oda sa­yı­sı­nı 16 bin 55’e yük­selt­tik­le­ri­ne dik­kat çek­ti. Sağ­lık ocak­la­rı­nın fi­zik­sel ya­pı­sı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si için ba­kan­lık kay­nak­la­rı­nın ya­nı sı­ra ye­rel yö­ne­tim­le­ri de ha­re­ke­te ge­çir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ge­nel Mü­dür Dr. Çom, 6 yıl ön­ce 5 bin olan bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met ku­ru­lu­şu­nu bu yı­lın ağus­tos ayı iti­ba­riy­le 6 bin 760’a ulaş­tır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. İŞ­LER­LİK KA­ZAN­DI­LAR Bi­rin­ci ba­sa­mak­ta çö­zü­le­bi­le­cek prob­lem­le­rin ar­tan il­gi ve do­na­nım­la bü­yük öl­çü­de çö­zül­me­ye baş­la­dı­ğı­nı ve sis­te­min üst ba­sa­mak­la­rı­nın ge­rek­siz ye­re meş­gul edil­me­si­nin önü­ne geç­tik­le­ri an­la­tan Dr. Çom, 2002’de yüz­de 20 olan bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­ri ku­ru­luş­la­rın­dan has­ta­ne­le­re sevk ora­nı­nı 2007 yı­lın­da yüz­de 2.4 ‘e dü­şür­dük­le­ri­nin al­tı­nı çiz­di. Ay­rı­ca 2002 yı­lın­da sağ­lık ocak­la­rı­na bağ­lı bin 572 sağ­lık evi­nin hiz­met ver­di­ği­ni de an­la­tan Dr. Çom, ağus­tos ayı iti­ba­riy­le bu sa­yı­yı 4 bin 798’e ulaş­tır­dık­la­rı­nı ve he­def­le­ri­nin yıl so­nun­da bu ra­ka­mı 5 bin 950’ye ulaş­tır­mak ol­du­ğu­nu açık­la­dı. VE­RİM­Lİ­LİK 2.5 KAT ART­TI Bi­rin­ci Ba­sa­mak Sağ­lık Ku­ru­luş­la­rın­da 1999 yı­lın­da mu­aye­ne edi­len ki­şi sa­yı­sı­nın 64 mil­yon ol­du­ğu öğ­re­ni­lir­ken, 2007 yı­lın­da bu sa­yı 147 mil­yo­na ulaş­tı. Bu ra­kam­la­rın he­kim sa­yı­la­rın­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­dan ya­ka­lan­dı­ğı­nı da kay­de­den Ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri, hiz­met sü­rek­li­li­ği sa­ye­sin­de 2.5 kat ve­rim­li­lik ar­tı­şı el­de et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Ay­rı­ca dü­zen­li ge­zi­ci hiz­met ve­ril­me­si ge­re­ken nü­fu­su oluş­tu­ran kır­sal ke­si­me ise hiz­met ulaş­tır­ma ora­nı­nın son 6 yıl­da yüz­de 10’dan yüz­de 99’a yük­sel­di­ği öğ­re­nil­di. Hiz­met çok iyi Ya­pı­lan ya­tı­rım­la­r sayesinde sağ­lık ocak­la­rı­nın bi­rer has­ta­ne gi­bi ça­lış­masından vatandaşlar da son derece memnun. 3 yıl­dır ay­nı sağ­lık oca­ğın­dan hiz­met al­dık­la­rı­nı, sa­de­ce bir de­fa dev­let has­ta­ne­si­ne git­tik­le­ri­ni be­lirt­en Ye­liz Dek­li, ço­cu­ğu­nun bü­tün aşı­la­rı­nı da sağ­lık oca­ğı­nın ta­ki­bi so­nu­cun­da yap­tır­dık­la­rı­nı söy­le­di. An­ne Yeliz Dek­li, ön­ce­den sa­at­ler­ce sı­ra bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, “Bu­gün ar­tık bü­tün sağ­lık ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı ve mu­aye­ne­le­ri­mi­zi buradan kar­şı­lı­yo­ruz” de­di. Sağ­lık Ocak­la­rı­nın ih­ti­yaç­la­rı­nı bü­yük öl­çü­de kar­şı­la­dı­ğı­nı ifa­de eden kü­çük Se­def’in an­ne­si Hül­ya Kur­naz da, es­ki­ye na­za­ran sağ­lık ocak­la­rı­nın çok iyi hiz­met ver­di­ği­ni ar­tık has­ta­ne­ye çok faz­la ih­ti­yaç­la­rı­nın kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. HAS­TA­NE­YE GE­REK YOK Ata’nın an­ne­si Ley­la Gül ise ço­cu­ğu­nun aşı­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da sağ­lık ocak­la­rı­nın en az ken­di­le­ri ka­dar du­yar­lı ol­du­ğu­nu, bu du­ru­mun da ken­di­le­ri­ni çok mem­nun et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Has­ta­ne­ye ge­rek duy­ma­dan ço­cu­ğu­nu sağ­lık oca­ğı­na ge­tir­di­ği­ni kay­de­den an­ne Ley­la Gül, “Bu­ra­da ve­ri­len hiz­met ne­re­dey­se has­ta­ne­ler­le eş­de­ğer. İs­te­di­ği­miz bir­çok hiz­me­ti has­ta­ne­le­re ge­rek duy­ma­dan ala­bi­li­yo­ruz. Ço­cu­ğu­mun aşı gü­nünü ge­çir­me­me fır­sat ver­me­den evi­mi­ze ge­le­rek bi­zi uya­rı­yor­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT