BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­i­me Top­tan’ın ha­ya­li en­gel­li­le­re dev mer­kez

Sa­i­me Top­tan’ın ha­ya­li en­gel­li­le­re dev mer­kez

TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan’­ın e­şi ve Ö­ZEV’in Baş­ka­nı o­lan Sa­i­me Top­tan, en az 100 dö­nüm a­ra­zi­de; en­gel­li ço­cuk­la­rın her ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­dı­ğı bir re­ha­bi­li­tas­yon kam­pı kur­mak is­ti­yor...> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Tür­ki­ye Özür­lü­ler Eği­tim ve Da­ya­nış­ma Vak­fı (ÖZEV) Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Sai­me Top­tan, öm­rü­nü en­gel­li ço­cuk­la­rı­mı­za ada­mış bi­ri... O, TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan’ın eşi ol­mak­tan öte, en­gel­li ço­cuk­la­rın Sai­me an­ne­si... Yo­ğun va­kıf ça­lış­ma­la­rı ara­sın­da gö­rüş­tü­ğü­müz Sai­me Ha­nım bi­ze ge­le­ce­ğe yö­ne­lik pro­je­le­ri­ni an­lat­tı. ÖVEZ’i, “1993’te an­ne ba­ba­sı­nı kay­be­den özel­lik­le zi­hin­sel en­gel­li ço­cuk­la­rı­mı­zın ha­yat­la­rı­nı na­sıl sür­dü­re­cek­le­ri so­ru­su­nun ce­va­bı­nı ver­mek üze­re ku­rul­muş bir va­kıf” şek­lin­de ta­nım­la­yan Sai­me Top­tan, “Di­ğer en­gel­li ço­cuk­la­rı­mı­zın da ha­yat stan­dar­dı­nı yük­selt­mek için ça­lı­şı­yo­ruz” di­yor. HE­NÜZ ARA­Zİ BU­LA­MA­DI En az 100 dö­nüm­lük bir alan­da en­gel­li ço­cuk­la­rın gü­ven­de, her ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­dı­ğı, eği­tim ala­bil­dik­le­ri, re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­ri­nin yer al­dı­ğı ai­le­le­rin hu­zur­la ço­cuk­la­rı­nı bı­ra­ka­bil­dik­le­ri bir yer­leş­ke kur­ma ha­ya­li­ni he­ye­can­la an­la­tan Sai­me Ha­nım, bu pro­je için he­nüz uy­gun ara­zi bu­la­ma­dık­la­rın­dan si­tem et­ti. Proje için yurt dı­şın­da­ki ör­nek­le­ri de dik­kat­li­ce in­ce­le­di­ği­ni be­lir­ten Sai­me Top­tan, pro­jey­le en­gel­li­le­ri top­lum­dan tec­rit et­me­yi as­la dü­şün­me­dik­le­ri­ni, bu­ra­da­ki te­sis­ler­den; eği­tim ve sağ­lık hiz­met­le­rin­den nor­mal va­tan­daş­la­rın da ya­rar­la­na­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. ÜCRETSİZ HİZMET ÖZEV’de halen 100 öğ­ren­ci­ bulunuyor. 50’yi aş­kın per­so­nel de çocuklara hiz­met ve­ri­yor. Ser­vis­ler ço­cuk­la­rı ev­le­rin­den alı­yor, ço­cuk­lar öğ­len ye­mek­le­ri­ni, ikin­di kah­val­tı­la­rı­nı ÖZEV’de ya­pı­yor. Da­ha son­ra gü­nün so­nun­da yi­ne ay­nı ser­vis­ler ço­cuk­la­rı ev­le­ri­ne bı­ra­kı­yor. Bu önem­li hiz­met için ai­le­ler­den tek ku­ruş alın­mı­yor. Va­kıf dev­le­tin en­gel­li ço­cuk­la­ra eği­tim yar­dı­mı ile ayak­ta ka­la­bi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT