BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dosya istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dosya istedi

Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın, An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın, Al­man­ya’dan ta­lep et­ti­ği “De­niz Fe­ne­ri Da­va­sı” dos­ya­sı­nın bir ör­ne­ği­ni Baş­sav­cı­lık­tan is­te­di­ği öğ­re­nil­di.Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın, An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın, Al­man­ya’dan ta­lep et­ti­ği “De­niz Fe­ne­ri Da­va­sı” dos­ya­sı­nın bir ör­ne­ği­ni Baş­sav­cı­lık­tan is­te­di­ği öğ­re­nil­di. Al­man­ya’da gö­rü­len “De­niz Fe­ne­ri Da­va­sı”nın ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan id­di­a­la­rın Tür­ki­ye’de de a­raş­tı­rıl­ma­sı i­çin so­ruş­tur­ma baş­la­tan An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, A­da­let Ba­kan­lı­ğı a­ra­cı­lı­ğıy­la Al­man ma­kam­la­rın­dan da­vay­la il­gi­li dos­ya­yı is­te­miş­ti. A­lı­nan bil­gi­ye gö­re, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, dos­ya­nın u­laş­ma­sı­nın ar­dın­dan bir ör­ne­ği­nin ken­di­le­ri­ni de gön­de­ril­me­si­ni An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­dan ta­lep et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT