BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İspanya’dan bin Ladin’in oğluna ret

İspanya’dan bin Ladin’in oğluna ret

İs­pan­ya, baş­kent Mad­rid’e ge­le­rek si­ya­si sı­ğın­ma is­te­yen, te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin li­de­ri Usa­me Bin La­din’in oğ­lu Ö mer Bin La­din’in ta­le­bi­ni ge­ri çe­vir­di.İs­pan­ya, baş­kent Mad­rid’e ge­le­rek si­ya­si sı­ğın­ma is­te­yen, te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin li­de­ri Usa­me Bin La­din’in oğ­lu Ö mer Bin La­din’in ta­le­bi­ni ge­ri çe­vir­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan bir yet­ki­li, ön­ce­ki gün İn­gi­liz eşi Zai­na el Sa­bah ile bir­lik­te Ka­hi­re’den Mad­rid’in Ba­ra­jas ha­va­ala­nı­na gel­dik­ten son­ra pa­sa­port kon­tro­lün­de kim­li­ği­ni açık­la­yan ve si­ya­si sı­ğın­ma is­te­yen 27 ya­şın­da­ki Ömer Bin La­din’in ta­le­bi­nin red­de­dil­di­ği­ni be­lirt­ti. Yet­ki­li, hü­kü­me­ti­nin, Ömer Bin La­din’in İs­pan­ya’ya gir­me­si için ge­re­ken şartları ta­şı­ma­dı­ğı­na ka­rar ver­di­ği­ni söy­le­di. Usa­me Bin La­din’in 19 ço­cu­ğun­dan bi­ri olan Ömer Bin La­din’in, Mad­rid hü­kü­me­ti­nin ka­ra­rı­na 24 sa­at için­de iti­raz hak­kı bulunuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT