BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yunan askerî helikopteri Eğriboz’da düştü

Yunan askerî helikopteri Eğriboz’da düştü

Eğ­ri­boz ya­rı­ma­da­sı açık­la­rın­da bir Yu­nan as­ke­ri he­li­kop­te­ri­nin düş­tü­ğü bil­di­ril­di.Eğ­ri­boz ya­rı­ma­da­sı açık­la­rın­da bir Yu­nan as­ke­ri he­li­kop­te­ri­nin düş­tü­ğü bil­di­ril­di. Yu­nan ba­sı­nı, ya­rı­ma­da­nın ku­zey­do­ğu­sun­da yer alan Ki­mi sa­hil ken­ti ya­kın­la­rın­da, eği­tim uçu­şu ya­par­ken dü­şen he­li­kop­te­rin Apac­he ti­pi ol­du­ğu­nu ve 2 ki­şi­lik mü­ret­te­ba­tı bu­lun­du­ğu­nu du­yur­du. Dü­şen he­li­kop­te­rin en­ka­zı­na ula­şıl­dı­ğı, pi­lot­la­rı­nın bu­lun­ma­sı için ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT