BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GENÇ BAN­KA­CI aşı­rı hız kur­ba­nı

GENÇ BAN­KA­CI aşı­rı hız kur­ba­nı

­Sa­bah i­şe gi­den genç ka­dı­nın kul­lan­dı­ğı o­to­mo­bil a­şı­rı hız se­be­biy­le sav­ru­la­rak kar­şı yön­den ge­len su tan­ke­ri­ne çarp­tı. Genç ban­ka­cı o­lay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Mal­te­pe’de mey­da­na ge­len ka­za­da Bü­yük­bak­kal­köy or­man yo­lu ü­ze­rin­den Ba­şı­bü­yük is­ti­ka­me­ti­ne gi­den Ser­pil Söy­ler­ka­ya’nın (30) kul­lan­dı­ğı o­to­mo­bil a­şı­rı hız se­be­biy­le vi­ra­jı a­la­ma­ya­rak sav­rul­du. O­to­mo­bil kar­şı is­ti­ka­met­ten ge­len İS­Kİ’ye a­it A­li Ka­vak’ın kul­lan­dı­ğı su tan­ke­riy­le ka­fa ka­fa­ya çar­pış­tı. Çarp­ma­nın şid­de­tiy­le o­to­mo­bi­lin her i­ki ha­va yas­tı­ğı da a­çı­lır­ken a­raç­ta sı­kı­şan genç ka­dın o­lay ye­rin­de can ver­di. Ka­za­yı du­ya­rak o­lay ye­ri­ne ge­len Söy­ler­ka­ya’nın ya­kın­la­rı göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du. ­Genç ban­ka­cı­nın ce­se­di it­fa­i­ye e­kip­le­ri ta­ra­fın­dan sı­kış­tı­ğı o­to­mo­bil­den çı­ka­rı­la­rak Kar­tal Lüt­fi Kır­dar E­ği­tim ve A­raş­tır­ma Has­ta­ne­si’nin mor­gu­na kal­dı­rıl­dı. Söy­ler­ka­ya’nın Kü­çük­ya­lı’da bir ban­ka şu­be­sin­de ça­lış­tı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT