BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’da Bağ­dat sem­poz­yu­mu

İs­tan­bul’da Bağ­dat sem­poz­yu­mu

Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si i­le Mar­ma­ra Ü­ni­ver­si­te­si İ­la­hi­yat Fa­kül­te­si’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği “İs­lam Me­de­ni­ye­ti’n­de Bağ­dat” ko­nu­lu u­lus­la­ra­ra­sı sem­poz­yum, 7-9 Ka­sım ta­rih­le­ri a­ra­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Ümra­ni­ye Be­le­di­ye­si, İs­lam Me­de­ni­ye­ti­nin en önem­li ta­rih ve kül­tür mer­kez­le­rin­den bi­ri­si olan Bağ­dat’ın an­la­tı­la­ca­ğı “İs­lam Me­de­ni­ye­ti’nde Bağ­dat” isim­li sem­poz­yu­ma spon­sor ol­du. Sos­yal ve kül­tü­rel alan­da ger­çek­leş­tir­di­ği hiz­met­ler­le dik­ka­ti çe­ken Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si’nin; Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si ve İKÖ İs­lam Ta­rih, Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma Mer­ke­zi (IR­CI­CA) ile or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği sem­poz­yum, Tür­ki­ye ve dün­ya­nın ön­de ge­len ay­dın­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yor. Sem­poz­yu­mun açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­san Can ya­pa­cak. 7-9 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da, Üs­kü­dar Bağ­lar­ba­şı Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­le­cek sem­poz­yu­mun ilk gü­nün­de; İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı Ge­nel Sek­re­te­ri Ek­me­led­din İn­sa­noğ­lu, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Nec­la Pur, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Ra­şit Kü­çük ve IR­CI­CA Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Dr. Ha­lit Eren de bi­rer ko­nuş­ma ya­pa­cak. Sem­poz­yum­da ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan su­nu­la­cak teb­liğ­ler; Bağ­dat’ın ku­ru­lu­şu ile baş­la­ya­cak ve Bağ­dat’ta mü­es­se­se­ler ile so­na ere­cek. Mi­ma­ri­sin­den, An­tik Çağ bi­lim ve dü­şün­ce­si­ne ka­dar Bağ­dat’la il­gi­li çok sa­yı­da önem­li baş­lı­ğın yer al­dı­ğı sem­poz­yum­da, ala­nın­da uz­man aka­de­mis­yen­ler su­num ya­pa­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT