BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Okul­la­ra bü­yük yar­dım

Okul­la­ra bü­yük yar­dım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 700 okulun amatör spor kulübüne 36 milyon YTL değerinde malzeme yardımı yaptı.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Altya­pı­dan ula­şı­ma, sos­yal te­sis­ler­den spor­tif alan­la­ra ka­dar ek­sik olan bir­çok alan­da ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, her il­çe­ye bir spor te­si­si yap­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 700 oku­lun ama­tör spor ku­lü­bü­ne 36 mil­yon YTL de­ğe­rin­de mal­ze­me yar­dı­mı yap­tı. Ba­kır­köy Ah­met Cö­mert Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen tö­re­ne Baş­kan Top­baş, İs­tan­bul İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ata Özer, okul mü­dür­le­ri ve bir­çok okul­dan öğ­ret­men ile öğ­ren­ci ka­tıl­dı. 550 TRİL­YON­LUK YA­TI­RIM Tö­ren­de ko­nu­şan Ka­dir Top­baş, “Spor ala­nın­da yap­tı­ğı­mız ya­tı­rım­la­rın top­la­mı 550 tril­yon. Bu­gün bu­ra­da 112 oku­lu­mu­za bir ta­kım mal­ze­me da­ğı­tı­yo­ruz. İna­nı­yo­rum ki mal­ze­me da­ğıt­tı­ğı­mız okul­lar­da spor­tif ak­ti­vi­te­ler ar­ta­cak­tır. Di­ğer ta­raf­tan in­sa­nı­mı­zın spo­ra olan il­gi­si­ni de ar­tı­ra­cak­tır. Bu­gün bu­ra­da da­ğıt­tı­ğı­mız mal­ze­me­le­rin de ba­şa­rı­nın anah­ta­rı ol­ma­sı­nı umu­yo­rum” de­di. Nü­fu­su genç olan bir mil­le­tin, spo­run her ala­nıy­la il­gi­len­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­ka­ti çe­ken Ka­dir Top­baş şöy­le de­vam et­ti: “Genç­li­ği­mi­zi spo­run her ala­nıy­la il­gi­len­dir­mek zo­run­da­yız. An­cak bu şe­kil­de bay­ra­ğı­mı­zı olim­pi­yat­lar­da gön­de­re çek­tir­miş ol­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şa­rız. Her şey­den ön­ce sağ­lık­lı ne­sil­ler için spor­tif alan­lar oluş­tur­mak ge­re­kir. 120 oku­lu­mu­za spor sa­lo­nu­nun prog­ra­mı­nı baş­lat­tık. 126 oku­lu­muz da prog­ra­ma gir­di. He­de­fi­miz­de baş­ka okul­la­ra da spor sa­lon­la­rı yap­mak var. Spor sa­lo­nu yap­tı­ğı­mız okul­lar­dan de­re­ce­ler gel­me­ye baş­la­dı. Ba­zı okul mü­dür­le­ri, ‘Oku­lu­mu­zun en ya­ra­maz ço­cu­ğu, bu sa­lon­lar­da es­ki ha­re­ket­le­rin­den uzak­la­şa­rak, ar­ka­daş­la­rı­na ve biz­le­re kar­şı da­ha say­gı­lı ol­du. Ders­le­rinde da­ha ba­şa­rı­lı ar­tık’ di­ye­rek bi­ze te­şek­kür edi­yor­lar.” İs­tan­bul İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ata Özer de, 2006 yı­lın­da gö­re­ve baş­la­dı­ğın­da İs­tan­bul’da 2 bin 586 okul bu­lun­du­ğu­nu ve bu okul­lar­da 4 spor ku­lü­bü­nün fa­ali­yet gös­ter­di­ği­ni, bu­gün okul­lar­da­ki spor ku­lü­bü sa­yı­sı­nın bin 182’ye çık­tı­ğı­nı be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT