BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dın gi­ri­şim­ci­ler ge­li­yor

Ka­dın gi­ri­şim­ci­ler ge­li­yor

Kar­tal Be­le­di­ye­si ile Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen eği­tim se­mi­ne­ri ta­mam­lan­dı.Kar­tal Be­le­di­ye­si ile Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen eği­tim se­mi­ne­ri ta­mam­lan­dı. Beş gün sü­ren gi­ri­şim­ci­lik eği­ti­mi­ne ka­tı­lan el­li­ye ya­kın ka­dın, te­şek­kür bel­ge­le­ri­ni Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı Arif Dağ­lar’dan al­dı. Kar­tal Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan Baş­kan Arif Dağ­lar; Kar­ta­li­te Pro­je­si’nin ta­ma­mıy­la yay­gın­laş­ma­sı­nı gör­mek­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, Kar­tal de­nin­ce ak­la ka­li­te gel­di­ği­ni söy­le­di. Dağ­lar; Kar­tal’da her yap­tık­la­rı iş­te ka­li­te­yi esas ala­rak ha­re­ket et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Bu­nun gös­ter­ge­si ola­rak çe­şit­li ko­nu­lar­da eği­tim se­mi­ne­ri dü­zen­le­dik­le­ri­ni ve bu se­mi­ner­le­rin il­giy­le kar­şı­lan­dı­ğı­nı gör­mek­ten mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Dağ­lar; eği­ti­me ay­rı bir önem ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Baş­ta öğ­ren­ci­le­re kar­şı­lık­sız burs ol­mak üze­re her yaş ve mes­lek gru­bu­na yö­ne­lik eği­tim fa­ali­yet­le­ri dü­zen­le­dik­le­ri­ni ha­tır­la­tan Baş­kan Dağ­lar; gi­ri­şim­ci­lik ko­nu­sun­da eği­tim ve­ren Gü­ven El­de­lek’e ve se­mi­ne­re ka­tı­la­rak ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­ren ka­dın­la­ra te­şek­kür ede­rek ko­nuş­ma­sı­nı son­lan­dır­dı. Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan el­li­ye ya­kın Kar­tal­lı ka­dın, Baş­kan Dağ­lar’dan ka­tı­lım bel­ge­le­ri­ni al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT