BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Suç ör­gü­tü ope­ras­yo­nu

Suç ör­gü­tü ope­ras­yo­nu

İs­tan­bul’da, “yaş­lı ve kim­se­siz ki­şi­le­rin mülk­le­ri­ni teh­dit yo­luy­la ele ge­çir­di­ği” id­di­a edi­len suç ör­gü­tü­ne yö­ne­lik so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 1 ra­hip ile 1 dok­tor gö­zal­tı­na alın­dı.İs­tan­bul’da, “yaş­lı ve kim­se­siz ki­şi­le­rin mülk­le­ri­ni teh­dit yo­luy­la ele ge­çir­di­ği” id­di­a edi­len suç ör­gü­tü­ne yö­ne­lik so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 1 ra­hip ile 1 dok­tor gö­zal­tı­na alın­dı. Polis, Sa­mat­ya Surp Ana­rad Hi­gut­yun Er­me­ni Ka­to­lik Ki­li­se­sin­de gö­rev­li ra­hip A.F. ile söz ko­nu­su suç ör­gü­tün­ce Bey­koz’da­ki ya­lı­sı el­de edil­dik­ten son­ra öl­dü­rül­dü­ğü öne sü­rü­len Van­da Ayaş­lı Esen’in “ölüm ra­po­ru”nu ver­di­ği öğ­re­ni­len dok­to­ru gö­zal­tı­na al­dı. Ör­gü­tü­nün li­de­ri Çe­tin A. daha önce tutuklanmıştı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT