BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 6. kattan atlayan genç öldü

6. kattan atlayan genç öldü

Ka­ğıt­ha­ne’de, o­tur­du­ğu 6. kat­ta­ki da­i­re­de çı­kan yan­gın sı­ra­sın­da bal­kon­dan at­la­yan genç öl­dü.Ka­ğıt­ha­ne’de, o­tur­du­ğu 6. kat­ta­ki da­i­re­de çı­kan yan­gın sı­ra­sın­da bal­kon­dan at­la­yan genç öl­dü. Hür­ri­yet Ma­hal­le­si Ma­viş So­kak’ta­ki 6 kat­lı bi­na­nın en üst ka­tın­da he­nüz be­lir­le­ne­me­yen sebeple yan­gın çık­tı. Ça­tı­ya da sıç­ra­ya­rak bü­yü­yen yan­gın sı­ra­sın­da 6. kat­ta­ki da­i­re­nin bal­ko­nun­dan at­la­yan Su­at A­teş (24), kal­dı­rıl­dı­ğı Ok­mey­da­nı E­ği­tim ve A­raş­tır­ma Has­ta­ne­si’n­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Şiş­li, Be­yoğ­lu, Me­ci­di­ye­köy ve Ka­ğıt­ha­ne it­fa­i­ye e­kip­le­rin­ce söndü­rü­len yan­gın, bi­na­da ha­sa­ra yol aç­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT