BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yük tre­ni­, otomobile çarp­tı: 1 ölü, 3 ya­ra­lı

Yük tre­ni­, otomobile çarp­tı: 1 ölü, 3 ya­ra­lı

Hem­ze­min ge­çit­te yük tre­ninin al­tın­da ka­lıp met­re­ler­ce sü­rük­le­nen ara­cın sü­rü­cü­sü öl­dü. Ka­za­da 2 ço­cuk ağır, 1 ki­şi ise ha­fif ya­ra­lan­dı.> İsa Akar KAY­SE­Rİ İHA Kay­se­ri’de, yük tre­ni­nin bir oto­mo­bi­le çarp­ma­sı so­nu­cu 1 ki­şi öl­dü, 3 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Sa­ba­ha kar­şı Ko­ca­si­nan il­çe­si Ye­ni­per­va­ne Ma­hal­le­si De­mir­ci So­ka­ğı üze­rin­de bu­lu­nan hem­ze­min ge­çit­te mey­da­na ge­len ka­za­da, Ma­ki­nist H.G. (28) ida­re­sin­de­ki yük tre­ni, hem­ze­min ge­çit­te Muh­sin A.’nın (42) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­le çarp­tı. Tre­nin çarp­ma­sıy­la yak­la­şık 30 met­re sü­rük­le­nen oto­mo­bil hur­da­ya dö­ner­ken, sü­rü­cü Muh­sin A. ile ya­nın­da bu­lu­nan ço­cuk­la­rı S.A. (13), Y.A. (7) ağır, ar­ka kol­tuk­ta uyu­yan A.B. (42) ise ha­fif ya­ra­lan­dı. Am­bu­lans­lar­la Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­lar­dan Muh­sin A. ya­pı­lan bü­tün mü­da­ha­le­le­re rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Muh­sin A.’nın ço­cuk­la­rı olan Y. A. ve S.A.’nın da du­rum­la­rı­nın ağır ol­du­ğu, te­da­vi­le­ri­nin yo­ğun ba­kım üni­te­sin­de sür­dü­ğü kay­de­dil­di. Ka­za­da ha­fif ya­ra­la­nan Ay­han Be­be­ko’nun ise Kay­se­ri Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde te­da­vi­si­nin sür­dü­ğü öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT