BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak’taki muhatabımız

Irak’taki muhatabımız

Irak Mec­li­si’nin Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı, so­ru­la­rı­mı­za ce­vap ve­rir­ken çok ra­hat­tı ama, biz­le­ri ik­na edip ra­hat­la­ta­ma­dı. Mi­de­mi­zi en çok bu­lan­dı­ran cüm­le­si şu idi: “Ku­zey Irak’ta, yal­nız­ca PKK ve PE­JAK’ın ida­re­sin­de bu­lu­nan yer­ler var­dır. Bu­ra­lar­da ne ABD’nin (!), ne Mer­ke­zî Irak Yö­ne­ti­mi’nin ve ne de Ku­zey Irak’ta­ki olu­şu­mu­nun bir oto­ri­te­si yok­tur.”Irak Mec­li­si’nin Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı, so­ru­la­rı­mı­za ce­vap ve­rir­ken çok ra­hat­tı ama, biz­le­ri ik­na edip ra­hat­la­ta­ma­dı. Mi­de­mi­zi en çok bu­lan­dı­ran cüm­le­si şu idi: “Ku­zey Irak’ta, yal­nız­ca PKK ve PE­JAK’ın ida­re­sin­de bu­lu­nan yer­ler var­dır. Bu­ra­lar­da ne ABD’nin (!), ne Mer­ke­zî Irak Yö­ne­ti­mi’nin ve ne de Ku­zey Irak’ta­ki olu­şu­mu­nun bir oto­ri­te­si yok­tur.” Ken­di­le­ri­nin mü­da­ha­le et­me­le­ri­ne ABD mü­sa­ade et­mi­yor; pe­ki, ABD’nin mü­da­ha­le et­me­si­ne kim kar­şı çı­kı­yor?! Ken­di­le­ri­nin, gü­cü yok! İç çe­kiş­me­ler­le bo­ğu­şu­yor­lar.. ABD’nin de mi gü­cü yok?!. Gül­dür­me­yin in­sa­nı! Irak­lı Sa­vun­ma Ko­mis­yon Baş­ka­nı: “Ku­zey Irak’ta yer­le­şip Tür­ki­ye’yi teh­dit eden PKK ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da siz­den fark­lı dü­şü­nü­yo­ruz. Ben, Sad­dam dö­ne­min­de o böl­ge­de ya­şa­dım. Ne o gün ve ne de bu­gün o böl­ge­de bir kon­tro­lü­müz yok­tur. Biz, da­ha ön­ce üni­ter dev­let sis­te­mi­ni (Sad­dam dö­ne­min­de) ya­şa­dık. O dö­nem­de, Türk­men­ler soy­kı­rı­ma ta­bi tu­tul­du. Do­la­yı­sıy­la biz, o sis­tem­den çok çek­tik. Şim­di ise, fe­de­ral sis­te­me geç­tik. Ye­ni sis­te­mi­miz­de, böl­ge­ler, iç gü­ven­lik­le­ri­ni ken­di­le­ri sağ­lı­yor­lar. Me­se­la; Bas­ra’da ye­rel fe­de­ral yö­ne­tim var­dır. Bas­ra va­li­si bir suç iş­ler­se, Mer­ke­zî İda­re’nin bu­nu azl yet­ki­si yok­tur” de­di. Dik­kat edi­lir­se, hem Mer­ke­zî İda­re’nin ve hem Ku­zey Irak’ta­ki yö­ne­ti­mi­nin yet­ki­li­le­ri, PKK ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da hep ka­ça­mak ce­vap­lar ve­ri­yor­lar. De­vam­lı şe­kil­de to­pu ta­ca atı­yor­lar! De­mek olu­yor ki, biz bun­lar­da di­ya­lo­ğa de­vam ede­lim, an­cak, bun­lar­dan hiç­bi­ri­si bi­zim ger­çek mu­ha­ta­bı­mız de­ğil­dir. Hiç de­ğil­se, bu­gün için de­ğil­dir. Bu­gün, bi­zim tek mu­ha­ta­bı­mız var­dır. O da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’dir! ABD, PKK’yı, böl­ge­de­ki ye­ga­ne et­kin güç ola­bil­mek adı­na re­zerv ola­rak tu­tu­yor! ABD is­te­se, PKK, bir gün bi­le böl­ge­de ka­la­maz! Bar­za­ni, gö­re­vi­nin so­nu­na ge­len Bush’un zi­ya­re­ti­ne git­ti. Bu de­mek olu­yor ki; Irak ko­nu­sun­da ABD’nin bir dev­let po­li­ti­ka­sı var­dır. Ve, han­gi baş­kan iş­ba­şı­na ge­lir­se gel­sin, bu po­li­ti­ka de­ğiş­mez. ABD, Irak’tan ta­ma­men çe­kil­se bi­le, Ku­zey Irak’tan çe­kil­mez. Zi­ra ora­da ye­ni as­ke­rî üs­ler in­şa et­mek­te­dir. Za­ten, Ku­zey Irak yö­ne­ti­mi de ABD’nin Irak’ı ta­ma­men ter­ki­ni is­te­mez. Böy­le ol­du­ğu tak­dir­de, Arap­lar, Kürt­le­ri bir ka­şık su­da bo­ğar­lar! Ne­ti­ce ola­rak, Irak de­ni­len bu ne­ta­me­li böl­ge­de, tam bir ‘cam­ba­za bak!’ oyu­nu oy­nan­mak­ta­dır. Ba­ka­lım bu oyun ne­re­ye ka­dar gi­de­cek?..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT