BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­dağ: Pro­vo­ka­tör­ler am­bu­lan­sa bi­le sal­dır­dı!

Ak­dağ: Pro­vo­ka­tör­ler am­bu­lan­sa bi­le sal­dır­dı!

Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu’da te­rör ör­gü­tü­nün oyu­nu­na ge­len ey­lem­ci­le­rin has­ta ta­şı­yan am­bu­lans­la­ra bi­le sal­dır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Sa­vaş­ta bi­le sağ­lık per­so­ne­li­ne sal­dı­rıl­maz” de­di.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu’da te­rör ör­gü­tü­nün oyu­nu­na ge­len ey­lem­ci­le­rin has­ta ta­şı­yan am­bu­lans­la­ra bi­le sal­dır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Sa­vaş­ta bi­le sağ­lık per­so­ne­li­ne sal­dı­rıl­maz” de­di. Ak­dağ, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da Baş­ba­kan Er­do­ğan ile ge­çen haf­ta so­nu Hak­ka­ri ve Yük­se­ko­va’ya yap­tık­la­rı zi­ya­ret­te has­ta ta­şı­yan iki am­bu­lan­sa sal­dı­rı ola­yı­nın ger­çek­leş­ti­ği­ni öğ­ren­di­ği­ni söy­le­di. Ak­dağ, ya­şa­nan­la­rı şöy­le an­lat­tı: “İki kez am­bu­lan­sın için­de has­ta in­di­ril­miş. Am­bu­lans sü­rü­cü­sü­nü teh­dit et­miş­ler. İn­di­re­cek­sin has­ta­yı de­miş­ler. Sü­rü­cü ‘am­bu­lans­ta ha­mi­le ka­dın var, do­ğum yap­mak üze­re’ de­miş ama an­la­ta­ma­mış. Adam­lar, ‘Doğ­rur­sa do­ğur­sun’ de­miş­ler. Ha­mi­le ka­dı­nın ol­du­ğu am­bu­lan­sı taş­la­dı­lar. Böy­le bir zih­ni­yet olur mu. Bir par­ti­nin yet­ki­li­le­ri, “Çı­kıp ço­cuk­lar taş ata­bi­lir. De­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­nı­yor­lar” di­yor. Ola­cak gi­bi de­ğil. Bu­nu izah et­mek müm­kün de­ğil. Bu tür olay­la­ra fır­sat ver­me­mek la­zım.” SA­VAŞ­TA Bİ­LE SAL­DI­RIL­MAZ Ak­dağ, “Sa­vaş es­na­sın­da kim­se sağ­lık per­so­ne­li­ne mü­da­ha­le et­mez. Bu dün­ya­nın her ye­rin­de böy­le­dir. Ya­pı­lan bu sal­dı­rı­la­rı şid­det­le kı­nı­yo­rum. İn­san­sın en kut­sal hak­kı­na mü­da­ha­le­dir. Ama biz her tür­lü gü­ven­lik ted­bi­ri­ni ala­rak hiz­met sun­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” de­di. Böl­ge­de ya­şa­nan bu ola­yı, ‘gö­zü dön­müş­lük’ ola­rak ni­te­len­di­ren Ba­kan Ak­dağ, “Bu ey­lem yü­zün­den biz hiz­met­ten vaz­geç­me­yiz. Böl­ge­de ya­şa­nan­lar bir ze­min kay­ma­sı­nın te­la­şı ve gö­zü dön­müş­lü­ğün yan­sı­ma­sı­dır” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT