BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 'Kor­ku­suz­lar'la bu­luş­ma anı

'Kor­ku­suz­lar'la bu­luş­ma anı

TSK, Baş­ba­kan'a Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu'nda ve­ri­len bri­fin­gin fo­toğ­raf­la­rı­nı ya­yın­la­dı. Er­do­ğan, Org. Başbuğ ile bir­lik­te as­ker­ler­le soh­bet edip mo­ral ver­di. Baş­ba­kan, te­rör­le mü­ca­de­lede kri­tik bir öne­me sa­hip olan bir­li­ği zi­ya­re­ti için, "Bil­me­di­ği­miz şey­le­ri ye­rin­de gör­dük. Per­so­ne­lin na­sıl ye­tiş­ti­ği­ne şa­hit ol­duk" de­di.TSK, Baş­ba­kan'a Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu'nda ve­ri­len bri­fin­gin fo­toğ­raf­la­rı­nı ya­yın­la­dı. Er­do­ğan, Org. Başbuğ ile bir­lik­te as­ker­ler­le soh­bet edip mo­ral ver­di. Baş­ba­kan, te­rör­le mü­ca­de­lede kri­tik bir öne­me sa­hip olan bir­li­ği zi­ya­re­ti için, "Bil­me­di­ği­miz şey­le­ri ye­rin­de gör­dük. Per­so­ne­lin na­sıl ye­tiş­ti­ği­ne şa­hit ol­duk" de­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’un Eğir­dir’de­ki Dağ Ko­man­do Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nda ve­ri­len iç gü­ven­lik ha­re­ka­tıy­la il­gi­li bri­fing ile eği­tim fa­ali­yet­le­ri­nin fo­toğ­raf­la­rı­nı ya­yım­la­dı. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de ya­yım­la­nan 13 fo­toğ­raf­la bir­lik­te yer alan bil­gi no­tun­da, Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Te­rör­le Mü­ca­de­le Yük­sek Ku­ru­lu üye­si, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Dev­let Ba­ka­nı Ce­mil Çi­çek, Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay’a ön­ce­ki gün iç gü­ven­lik ha­re­ka­tı­na ka­tı­lan su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş, er­baş ve er­le­rin eği­tim­le­ri ile il­gi­li bri­fing ve­ril­di­ği ve ya­pı­lan eği­tim fa­ali­yet­le­ri­nin ye­rin­de gö­rül­dü­ğü kay­de­dil­di. Fa­ali­ye­tin sa­bah bö­lü­mün­de ge­len he­ye­te bri­fing ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan ope­ras­yon ha­zır­lı­ğı ya­pan bir ko­lun ta­nı­tıl­dı­ğı ve üze­rin­de ta­şı­dı­ğı si­lah, teç­hi­zat ve mal­ze­me­nin gö­rül­dü­ğü be­lir­ti­len açık­la­ma­da, Ma­yın ve El Ya­pı­mı Pat­la­yı­cı Ders­ha­ne­sin­de böl­ge­de kar­şı­la­şı­lan ma­yın ve el ya­pı­mı pat­la­yı­cı­la­rın ta­nı­tıl­dı­ğı, Gö­zet­le­me ve Din­le­me Eği­tim Par­ku­run­da ve­ri­len eği­ti­min uy­gu­la­ma­lı ola­rak gös­te­ril­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT