BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ka­ra: AB iler­le­me ra­po­ru den­ge­li

An­ka­ra: AB iler­le­me ra­po­ru den­ge­li

Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) Ko­mis­yo­nu’nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu üye­si Ol­li Rehn, Brük­sel’de dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, 2008 AB İler­le­me Ra­po­ru’nu açık­la­dı.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) Ko­mis­yo­nu’nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu üye­si Ol­li Rehn, Brük­sel’de dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, 2008 AB İler­le­me Ra­po­ru’nu açık­la­dı. Rehn, ay­rı­ca 2008 Tür­ki­ye İler­le­me Ra­po­ru ve Ge­niş­le­me Stra­te­ji­si bel­ge­si­ni de açık­la­dı. Ko­nu hak­kın­da de­ğer­len­dir­me ya­pan Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ise, Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan 2008 İler­le­me Ra­po­ru’nu den­ge­li ola­rak ni­te­len­dir­di. Ra­por­da­ki bir­çok ko­nu An­ka­ra ta­ra­fın­dan den­ge­li ola­rak gö­rü­lür­ken mü­za­ke­re­le­rin ya­vaş­la­ma­sı ile il­gi­li du­rum eleş­ti­ril­di. Ya­vaş­la­ma­nın Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan de­ğil bir­li­ğin as­kı­ya al­dı­ğı baş­lık­lar­dan kay­nak­lan­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı. 
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93314
  % 0.65
 • 5.4683
  % -0.28
 • 6.1783
  % -0.2
 • 7.0833
  % -0.21
 • 211.201
  % -0.23
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT