BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 13 bin öğ­ret­men 3.5 da­ki­ka­da atan­dı

13 bin öğ­ret­men 3.5 da­ki­ka­da atan­dı

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nda 13 bin söz­leş­me­li öğ­ret­me­nin ata­ma­sı, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik’in de ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le ger­çek­leş­ti­ril­di.> Duy­gu Bek­taş AN­KA­RA İHA Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nda 13 bin söz­leş­me­li öğ­ret­me­nin ata­ma­sı, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik’in de ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le ger­çek­leş­ti­ril­di. MEB sa­lo­nun­da­ki tö­ren­de, Ba­kan Çe­lik gö­re­ve baş­la­ya­cak olan 13 bin söz­leş­me­li öğ­ret­me­nin ata­ma­sı için düğ­me­ye bas­tı. Çe­lik, sa­lon­da bu­lu­nan­lar­dan bi­rer ra­kam is­te­ye­rek ilk ada­yın nu­ma­ra­sı­nı be­lir­le­di. 3.5 da­ki­ka­da ger­çek­le­şen ata­ma­la­rın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te sa­lon­da se­vinç çığ­lık­la­rı yük­sel­di. Ata­ma­sı ya­pı­lan öğ­ret­men aday­la­rı se­vinç­le­ri­ni ai­le­le­riy­le pay­la­şır­ken, mut­lu­luk­tan ağ­la­yan­lar da ol­du. Ba­kan Çe­lik, ata­ma­la­rın bun­dan son­ra da de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Önü­müz­de­ki şu­bat ve ağus­tos ay­la­rın­da da ata­ma var. Bir ta­raf­tan öğ­ret­men­le­ri­miz emek­li olu­yor. Bir ta­raf­tan okul­laş­ma ora­nı bü­yü­yor. Öğ­ret­men ih­ti­ya­cı da bu­na gö­re ar­tı­yor” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT