BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­rör ör­gü­tün­de çözülme hızlandı

Te­rör ör­gü­tün­de çözülme hızlandı

Terör örgütü üyesi 2’si lider kadrosundaki 8 kişi Kandil’den gizlice kaçtı. Erzak depoları da imha edilen PKK’lı teröristlerde gıda sıkıntısı başladı...> TUN­CE­Lİ İHA Tun­ce­li’de ope­ras­yo­na çı­kan gü­ven­lik güç­le­ri­nin ge­çiş gü­zer­ga­hı­na te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan dö­şe­nen tah­rip gü­cü yük­sek pat­la­yı­cı mad­de im­ha edil­di. Tun­ce­li mer­kez sı­nır­la­rı için­de­ki dağ­lık ara­zi ke­si­min­de, ope­ras­yo­na çı­kan as­ker­le­rin ge­çiş gü­zer­ga­hı­na te­rör ör­gü­tü PKK men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan dö­şe­nen tah­rip gü­cü yük­sek 1 adet pat­la­yı­cı mad­de bu­lun­du. Bas­ma dü­ze­nek­li ola­rak tu­zak­lan­mış pat­la­yı­cı mad­de­nin olay ye­ri­ne ge­len bom­ba im­ha ekip­le­ri ta­ra­fın­dan et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği öğ­re­nil­di. A­Ç KALDILAR Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin’nce te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­na yö­ne­lik Irak’ta dü­zen­le­nen ha­va ope­ras­yon­la­rı­nın ar­dın­dan ör­güt içe­ri­sin­de baş­la­yan pa­nik sü­rü­yor. Son ay­lar­da te­rö­rist­ler kü­çük grup­lar ha­lin­de kamp­lar­dan giz­li­ce ay­rı­lır­ken, son ola­rak ön­ce­ki gün Kan­dil Da­ğı’nda te­rör ör­gü­tü­nün söz­de as­ke­ri ka­nat so­rum­lu­la­rın­dan Dem­hat kod isim­li te­rö­rist ile Kan­dil ida­re so­rum­lu­su Si­ros kod ad­lı te­rö­rist be­ra­be­rin­de 6 te­rö­rist­le kamp­tan giz­li­ce kaç­tı. Ha­va ha­re­ka­tın­da te­rör ör­gü­tü PKK’ya ait kamp­la­rın­da­ki çok sa­yı­da er­zak de­po­su im­ha ol­du. Er­zak de­po­la­rı­nın im­ha ol­ma­sıy­la te­rör ör­gü­tün­de gı­da sı­kın­tı­sı baş­la­dı. Bu ara­da Os­ma­ni­ye’nin Dü­zi­çi il­çe­sin­de, te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rın­ca de­mir yo­lu hat­tı­na yer­leş­ti­ril­di­ği be­lir­ti­len bom­ba­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu bir yük tre­ni­nin va­go­nun­da ha­sar mey­da­na gel­di. Pat­la­ma­nın et­ki­siy­le yük tre­ni­nin va­gon­la­rı­nın bi­rin­de ha­sar mey­da­na ge­lir­ken, ray­la­rın yak­la­şık 4 met­re­lik bö­lü­mü tah­rip ol­du. Pat­la­ma se­be­biy­le tren se­fer­le­ri­ne ka­pa­nan Ada­na-Ma­lat­ya de­mir yo­lu hat­tı­nın açıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı. Olay­da ölen ve ya­ra­la­nan bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT