BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma ar­tık Baş­kan ama...

Oba­ma ar­tık Baş­kan ama...

Beyaz Sa­ray’ın ye­ni pat­ro­nu, se­çim za­fe­ri­ni; “Rü­ya ger­çek ol­du...” ifa­de­siy­le açık­la­dı. Evet, Oba­ma’nın de­ği­şim ve de­mok­ra­si ola­rak ifa­de et­ti­ği rü­ya, ün­lü si­ya­hi ak­ti­vist Mar­ten Lut­her King’in ha­ya­li idi.Beyaz Sa­ray’ın ye­ni pat­ro­nu, se­çim za­fe­ri­ni; “Rü­ya ger­çek ol­du...” ifa­de­siy­le açık­la­dı. Evet, Oba­ma’nın de­ği­şim ve de­mok­ra­si ola­rak ifa­de et­ti­ği rü­ya, ün­lü si­ya­hi ak­ti­vist Mar­ten Lut­her King’in ha­ya­li idi. O ha­yal ni­ha­yet (Sa­lı gün­kü ya­zı­da bu ha­ya­lin ne ol­du­ğun­dan bah­set­miş­tik...) ger­çek ol­du. Ama King, tam kırk yıl ön­ce öl­dü­rül­dü­ğü için, bu­gün­le­ri gö­re­me­di. Ay­nı şe­kil­de si­yah­la­rın hak­la­rı için çok bü­yük mü­ca­de­le ve­ren Müs­lü­man li­der Mal­colm X (Ma­lik Şah­baz) de 43 yıl ön­ce kat­le­dil­miş­ti. Tam el­li beş yıl ön­ce, be­le­di­ye oto­bü­sün­de ön ta­raf­ta­ki kol­tu­ğa otu­rup, ye­ri­ni bir be­ya­za ver­me­yen si­ya­hi ka­dın Ro­sa Lo­ui­se Parks, po­lis ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­dı­ğı için; da­ha son­ra No­bel Ba­rış Ödü­lü ala­cak olan Lut­her King ve ar­ka­daş­la­rı, ırk ayı­rı­mı­na kar­şı dal­ga dal­ga bü­yü­yen bir bü­yük ey­lem zin­ci­ri baş­lat­mış­tı. Ro­sa Parks bir­kaç yıl ön­ce öl­dü­ğün­den, o da Oba­ma’nın baş­kan se­çil­di­ği­ni gö­re­me­di. Fa­kat Oba­ma, Şi­ka­go’da yap­tı­ğı te­şek­kür ko­nuş­ma­sın­da, san­dık ba­şı­na ge­le­rek oyu­nu kul­la­nan 106 ya­şın­da­ki bir si­ya­hi ka­dı­nın ha­yat hi­ka­ye­sin­den bah­set­ti. Ora­dan kö­le­lik dö­nem­le­ri­ni kı­sa­ca ha­tır­lat­tı... 1863’te kö­le­li­ğin kal­dı­rıl­ma­sı­na kar­şı çı­kan Gü­ney Eya­let­le­ri, Bir­le­şik Dev­let­ler­den ay­rı­la­rak Kon­fe­de­ras­yon ilan et­ti. 1865 yı­lın­da Ku­zey’in ke­sin üs­tün­lü­ğü ile iç sa­vaş so­na erin­ce, Ana­ya­sa’nın 14. mad­de­si­ne ek­le­nen hü­küm­le kö­le­lik ya­sa dı­şı ilan edil­di. Ama ırk ayı­rı­mı de­vam et­ti. Öy­le ki, 1896’da Ame­ri­kan Yük­sek Mah­ke­me­si, ırk ayı­rım­cı­lı­ğı­nın ya­sal ol­du­ğu­na hük­met­ti!.. Te­fer­ru­atı­nı za­ten Kun­ta Kin­te film­le­rin­den bi­li­yor­su­nuz. Ya­ni bir dö­nem, Be­yaz­la­rın git­ti­ği ku­lüp­le­re, lo­kan­ta­la­ra vs. “Bu­ra­ya kö­pek­ler ve si­yah­lar gi­re­mez...” di­ye lev­ha­lar asıl­dı­ğı­nı... Si­yah­la­rın ya­sal ola­rak Be­yaz­lar­la eşit du­ru­ma gel­me­si, an­cak 1964 yı­lın­da Baş­kan John­son ta­ra­fın­dan onay­la­nan hu­ku­ki dü­zen­le­me­ler­le müm­kün ol­du. Ama hâ­lâ da­ha bu ül­ke­de, si­yah-be­yaz eşit­li­ği­nin tam ola­rak haz­me­dil­di­ği­ni kim­se zan­net­me­sin!.. Böy­le ol­ma­sı­na rağ­men, zen­ci­le­rin ül­ke­nin si­ya­si ve bü­rok­ra­tik ka­de­me­le­rin­de iler­le­me­si art­tı. 1989 yı­lın­da Co­lin Po­well, ABD’nin ilk si­ya­hi ge­nel­kur­may baş­ka­nı ol­du, 2001 yı­lın­da da dı­şiş­le­ri ba­ka­nı. Onu ırk­da­şı Ba­yan Ri­ce ta­kip et­ti. Ve şim­di Ba­rack Oba­ma’nın Baş­kan se­çil­me­siy­le, ger­çek­ten ta­ri­hî bir dö­nüm nok­ta­sı ya­şan­dı. Oba­ma ar­tık Ame­ri­ka Baş­ka­nı. Dün sa­bah onun Şi­ka­go’da­ki ko­nuş­ma­sı­nı en ön sı­ra­da ve göz­yaş­la­rı için­de din­le­yen­ler­den bi­ri de, 1988 yı­lın­da baş­kan aday­lı­ğı­na so­yu­nan Je­esy Jack­son idi. Oba­ma’yı din­le­yen pek çok be­yaz Ame­ri­ka­lı­nın da, göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­dı­ğı gö­rü­lü­yor­du. Bu tab­lo de­ği­şi­min he­ye­ca­nı­nı gös­te­ri­yor. Ay­nı za­man­da, bu bü­yük eko­no­mik kriz or­ta­mın­da; top­lu­mun bü­yük bek­len­ti­le­ri­nin ol­du­ğu­nu da... Fa­kat unut­ma­ya­lım: Oba­ma Baş­kan ama “Su­per­man” de­ğil!.. Bu ko­nu­ya de­vam ede­ce­ğiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT