BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­rör­le Mü­ca­de­le Stra­te­ji­si­ için tam des­tek

Te­rör­le Mü­ca­de­le Stra­te­ji­si­ için tam des­tek

Em­ni­yet Teş­ki­la­tın­da gö­rev al­mış ve bir­çok ilin em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­nü de yap­mış em­ni­yet­çi­le­rin bir ara­ya ge­le­rek kur­du­ğu Emek­li Em­ni­yet Mü­dür­le­ri Der­ne­ği, ye­ni te­rör­le mü­ca­de­le stra­te­ji­si­ne tam des­tek ver­di.> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA Em­ni­yet Teş­ki­la­tın­da gö­rev al­mış ve bir­çok ilin em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­nü de yap­mış em­ni­yet­çi­le­rin bir ara­ya ge­le­rek kur­du­ğu Emek­li Em­ni­yet Mü­dür­le­ri Der­ne­ği, ye­ni te­rör­le mü­ca­de­le stra­te­ji­si­ne tam des­tek ver­di. Em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın nab­zı­nı tu­tan Ça­ğın Po­li­si isim­li der­gi­nin Ekim 2008 sa­yı­sın­da bu des­tek du­yu­ru şek­lin­de yer al­dı. Du­yu­ru­da, “Te­rör­le mü­ca­de­le­nin, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı ola­rak ku­ru­la­cak Gü­ven­lik Müs­te­şar­lı­ğın­ca yü­rü­tü­le­ce­ği, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı’nın ya­nı sı­ra, Özel Ha­re­kat Bir­lik­le­ri’nin ida­re­si ile ko­or­di­nas­yo­nun­dan da Gü­ven­lik Müs­te­şar­lı­ğı­nın so­rum­lu ola­ca­ğı, Ge­nel Kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın sı­nır­la­rın gü­ven­li­ği ve dış teh­dit­ler­den yet­ki­li tu­tu­la­ca­ğı­nın bir an ön­ce ka­nun­la­şıp iş­ler­lik ka­zan­ma­sı ha­li­sa­ne di­le­ği­miz­dir” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT