BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kaf­kas­lar­da ba­rış her­ke­sin çı­ka­rı­na

Kaf­kas­lar­da ba­rış her­ke­sin çı­ka­rı­na

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, “Kaf­kas­lar’ın prob­le- ­miy­le hep be­ra­ber ce­sur şe­kil­de yüz­leş­me­ye baş­la­dık. Bun­la­rı çöz­me az­mi­ni bü­tün Kaf­kas li­der­le­ri çe­şit­li plat­form­lar­da or­ta­ya koy­mak­ta­dır, bu çok iyi bir ge­liş­me.”> Mu­am­mer Tan AN­KA­RA İHA MAN­ZA­RA SOH­BE­Tİ... ­Cum­hur­baş­ka­nı Gül, A­zer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham A­li­yev’i Çan­ka­ya Köş­kü’n­de kar­şı­la­dı. Bu sı­ra­da, Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün e­şi Hay­rün­ni­sa Gül ve A­li­yev’in e­şi Mih­ri­ban A­li­ye­va de eş­le­ri­nin ya­nı­na ge­le­rek, fo­toğ­raf çek­tir­di. İ­ki li­der ve eş­le­ri bir sü­re An­ka­ra’nın man­za­ra­sı­na ba­ka­rak soh­bet et­ti. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Kaf­kas­lar’da ya­şa­nan prob­lem­le­rin çö­zü­mü­nün her­ke­sin çı­ka­rı­na ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Kaf­kas­lar’ın prob­le­miy­le hep be­ra­ber ce­sur bir şe­kil­de yüz­leş­me­ye baş­la­dık” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül ve Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev, baş ba­şa ve he­yet­le­ra­ra­sı ger­çek­le­şen gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan Çan­ka­ya Köş­kü’nde or­tak ba­sın açık­la­ma­sı yap­tı. HERKES AZİMLİ OLSUN Gö­rüş­me­ler­de önem­li bir dö­nem için­de bu­lu­nan Kaf­kas­ya’nın prob­lem­le­ri­ni is­ti­şa­re et­me im­ka­nı bul­duk­la­rı­nı da ifa­de eden Gül, şun­la­rı kay­det­ti: “Kaf­kas­lar’ın prob­lem­le­riy­le hep be­ra­ber ce­sur bir şe­kil­de yüz­leş­me­ye baş­la­dık ve bun­la­rı çöz­me az­mi­mi­zi bü­tün Kaf­kas li­der­le­ri de­ği­şik plat­form­lar­da or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Bu­nun çok iyi bir ge­liş­me ol­du­ğu ka­na­atin­de­yiz. Bir­bi­ri­ne çok ben­ze­yen ve kül­tür­le­ri olan bu böl­ge­nin halk­la­rı­nın ba­rış, hu­zur ve is­tik­rar içe­ri­sin­de ya­şa­ma­sı ve iş bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si her­ke­sin çı­ka­rı­na­dır.” ARKASI GELECEKTİR Böl­ge prob­lem­le­ri­nin çö­zü­mü nok­ta­sın­da Tür­ki­ye’nin Kaf­kas­ya İs­tik­rar ve İş­bir­li­ği Plat­for­mu’nu or­ta­ya at­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Gül, bu­na baş­ta Azer­bay­can ol­mak üze­re Kaf­kas­ya’da­ki bü­tün ül­ke­le­rin des­tek ver­di­ği­ni be­lirt­ti. Gül, “Ka­ra­bağ, prob­le­mi­nin çö­zü­müy­le il­gi­li de ye­ni bir dö­ne­min baş­la­dı­ğı­nı ifa­de et­mek ge­re­kir. Sa­yın Ali­yev ve Er­me­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Sar­kis­yan’ın Mos­ko­va’da yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler de ga­yet ve­rim­li geç­miş­tir. Tür­ki­ye ola­rak bu gö­rüş­me­le­ri des­tek­le­dik. Bu­nun ar­ka­sı­nın ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. ÇA­BA­NI­ZA TE­ŞEK­KÜR­LER Ali­yev ise Tür­ki­ye’nin Kaf­kas İs­tik­rar ve İş­bir­li­ği Plat­for­mu tek­li­fi­nin böl­ge­de iliş­ki­le­rin nor­mal­leş­me­si, prob­lem­le­rin çö­züm­len­me­si ve böl­ge­de ba­rı­şın sağ­lan­ma­sı için çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ön­ce­lik­le Azer­bay­can ile Er­me­nis­tan ara­sın­da­ki me­se­le­nin çö­zü­mü­nün ge­rek­li­li­ği­ne işa­ret eden Ali­yev, adil bir çö­züm is­te­dik­le­ri­ni, Tür­ki­ye’nin de bu yol­da ver­di­ği ça­ba­lar­dan ve sü­re­ce da­hil ol­ma­sın­dan mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı söy­le­di. Gül O­ba­ma’yı kut­la­dı Cum­hur­baş­ka­nı Gül, ABD Baş­kan­lı­ğı’na se­çi­len Ba­rack Oba­ma’yı gön­der­di­ği bir mek­tup­la kut­la­dı. Gül mek­tu­bun­da, “Baş­kan­lı­ğa se­çil­me­niz do­la­yı­sıy­la zat-ı ali­le­ri­ni en iç­ten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­rum. De­ği­şim ve umut me­sa­jı­nız gü­nü­mü­zün bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­yan bir me­saj­dır. Tür­ki­ye, bu me­sa­jı be­nim­se­mek­te­dir” ifa­de­le­re­ni kul­lan­dı. Gül, Ali­yev’le bu­luş­ma­sın­da Oba­ma için, “Bu­nun dün­yaya ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum. Umut edi­yo­rum ki bü­tün dün­ya­da ye­ni bir dö­nem baş­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT