BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya Che­ney ve eki­bin­den kur­tul­du -1-

Dün­ya Che­ney ve eki­bin­den kur­tul­du -1-

Evet, ni­ha­yet Ame­ri­kan se­çim­le­ri so­nuç­lan­dı. Bek­len­di­ği gi­bi Oba­ma Be­yaz Sa­ray’ın ye­ni efen­di­si ol­du.Evet, ni­ha­yet Ame­ri­kan se­çim­le­ri so­nuç­lan­dı. Bek­len­di­ği gi­bi Oba­ma Be­yaz Sa­ray’ın ye­ni efen­di­si ol­du. Se­çi­min so­nuç­lan­mış ol­ma­sı kü­re­sel ma­li kri­zin yö­ne­til­me­si açı­sın­dan son de­re­ce önem­li­dir. Ye­ni baş­ka­nın ilk işi, al­tüst olan ABD fi­nans sek­tö­rü­nü düz­lü­ğe çı­kar­mak ve bun­dan et­ki­le­nen Ame­ri­kan eko­no­mi­si­ni en kı­sa sü­re­de baş aşa­ğı git­mek­ten kur­tar­mak ol­ma­lı­dır. Oba­ma’nın 6 ay­lık sü­re içe­ri­sin­de bu­nu ba­şa­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. ABD eko­no­mi­sin­de­ki dü­zel­me tüm dün­ya eko­no­mi­si­ni olum­lu et­ki­le­ye­cek­tir. Ba­rak Oba­ma’nın se­çil­miş ol­ma­sı dün­ya­nın hay­rı­na ol­muş­tur. Dün­ya, sa­vaş­tan baş­ka bir po­li­ti­ka üre­te­me­yen, her so­ru­nu kan dö­ke­rek çö­zen, dip­lo­ma­si­yi 7-8 yıl­dır as­kı­ya alan Ne­o-con­cu’lar­dan kur­tul­muş­tur. Baş­kan Bush ve eki­bi 8 yıl­dır çok kö­tü bir yö­ne­tim ser­gi­le­miş­ler­dir. Af­ga­nis­tan’ı-Irak’ı dü­şü­nün. İran’la ge­li­nen nok­ta­yı dü­şü­nün. Lüb­nan’da ya­şa­nan­la­rı dü­şü­nün. Ame­ri­ka’yı 8 yıl­dır Bush de­ğil, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Che­ney ve eki­bi yö­net­miş­tir. Bu ekip pet­rol ve si­lah tüc­car­la­rı, üre­ti­ci­le­ri ile iç içe, kol ko­la dün­ya­ya teh­dit ve kor­ku sal­mış­lar­dır. “De­di­ği­mi­zi ay­nen yap, yap­maz­san ABD’nin düş­man­la­rı lis­te­sin­de­sin” man­tı­ğı ile ha­re­ket et­miş­ler­dir. Bu eki­bin yö­ne­tim sü­re­cin­de tüm dün­ya­da ABD aleyh­tar­lı­ğı ta­van yap­mış­tır. Tüm po­li­ti­ka­la­rı­nı, dün­ya­da­ki pet­rol böl­ge­le­ri­ni ABD’li pet­rol şir­ket­le­ri­nin kon­tro­lü­ne al­mak ve Or­ta Do­ğu’da İs­ra­il’in ta­lep­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek üze­ri­ne kur­muş­lar­dır. Dün­ya­yı teh­dit eden kü­re­sel ısın­ma, aç­lık, yok­sul­luk gi­bi so­run­lar­da kıl­la­rı­nı kı­pır­dat­ma­mış­lar­dır. Oba­ma, sa­va­şı de­ğil ba­rı­şı, di­ya­lo­ğu tem­sil et­mek­te­dir. ABD’nin en azı­lı düş­man­la­rı ile bi­le di­ya­log ku­ra­ca­ğı­nı be­yan et­miş­tir. Oba­ma eli­tin de­ğil, or­ta sı­nı­fın tem­sil­ci­si­dir. Bu ne­den­le Baş­kan Oba­ma, ka­tı-acı­ma­sız ka­pi­ta­list po­li­ti­ka­lar ye­ri­ne, in­sa­nı te­mel alan sos­yal po­li­ti­ka­la­ra ağır­lık ve­re­cek­tir. ABD’nin as­ke­rî har­ca­ma­la­rı aza­la­cak­tır. Onun dö­ne­min­de bi­li­şim­ci­ler kâr­lı çı­ka­cak­tır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT