BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama ne yapacak?

Obama ne yapacak?

Oba­ma'nın se­çil­me­si­nin bi­rin­ci fak­tö­rü sür­priz bir sü­per fi­nans kri­zi­nin Bush'a ve Cum­hu­ri­yet­çi­ler'e kar­şı do­ğur­du­ğu bü­yük tep­ki­dir.Oba­ma'nın se­çil­me­si­nin bi­rin­ci fak­tö­rü sür­priz bir sü­per fi­nans kri­zi­nin Bush'a ve Cum­hu­ri­yet­çi­ler'e kar­şı do­ğur­du­ğu bü­yük tep­ki­dir. Ta­bi­atıy­la Bush yö­ne­ti­mi ve dış po­li­ti­ka­da te­red­düt­le­ri, Ame­ri­ka hal­kı­nı bez­dir­di. Bü­tün dün­ya­da Ame­ri­kan kar­şıt­lı­ğı do­ru­ğa çık­tı. Şim­di Oba­ma'ya yal­nız Ame­ri­ka de­ğil, bü­tün dün­ya, Tür­ki­ye da­hil, öy­le­si­ne abar­tı­lı ümit ya­tı­rım­la­rı yap­tı ki, bun­la­rı kar­şı­la­mak hat­tâ Ame­ri­ka'nın gü­cü­nü aşa­cak­tır. Bir müd­det son­ra ha­yal kı­rık­lık­la­rı baş­la­ya­cak. Biz ge­ne Oba­ma'yı hem kut­lu­yo­ruz, hem Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­rin­de olum­lu ge­liş­me­ler bek­li­yo­ruz. Ame­ri­ka'da Ang­lo-Sak­son asıl­lı, Be­yaz ve Pro­tes­tan­lar baş­kan se­çil­di. Ken­nedy Ka­to­lik İr­lan­da­lı ola­rak is­tis­na oluş­tur­muş, bek­len­me­dik şe­kil­de çok az fark ya­pa­rak Ni­xon'ı geç­miş­ti. Oba­ma için Ken­nedy'nin âkı­be­ti­ni as­la te­men­ni et­mi­yo­ruz. Zi­ra 4 yı­lı dol­dur­mak için ye­ri­ne, ken­di­siy­le be­ra­ber se­çi­len yar­dım­cı­sı Se­na­tör, bam­baş­ka bir ki­şi­lik arz edi­yor. Dış po­li­ti­ka­da de­ne­yim­li bu­lun­ma­sı do­la­yı­sıy­la Oba­ma'yı et­ki­ler­se, Or­ta Do­ğu büs­bü­tün ka­rı­şa­cak­tır. Ame­ri­ka'nın As­ya'da az prob­le­mi var­mış gi­bi Oba­ma'nın sa­va­şı Af­ga­nis­tan'dan Pa­kis­tan'a sıç­ra­ta­ca­ğı gi­bi ga­rip bir söz söy­le­me­si de dik­kat­le­ri çek­ti. Baş­kan dı­şın­da, Ame­ri­ka'da, 2 yıl için 435 mil­let­ve­ki­li (ya­ni Tem­sil­ci­ler Mec­li­si'nin ta­ma­mı), 100 se­na­tö­rün 3'te bi­ri (se­na­tör­lük 6 yıl­dır), 50 eya­let­ten 13'ünün va­li de­nen fe­de­re dev­let baş­ka­nı se­çi­le­cek. Ocak 2009'da gö­re­vi­ne baş­la­ya­cak Oba­ma, ay­nı za­man­da baş­ba­kan ol­du­ğu için, hep­si mec­lis­le­rin dı­şın­dan, 15 ba­ka­nı­nı se­çip Se­na­to'nun ona­yı­na su­na­cak. Yük­sek bü­rok­ra­si­den, bü­yü­kel­çi­ler­den ba­zı­la­rı­nın da De­mok­rat Par­ti'ye ya­kın olan­lar­la de­ğiş­ti­ril­me­si âdet­tir. De­ği­şik­lik­ler, as­ke­rî ata­ma­la­ra ka­dar uza­na­bi­le­cek. Bü­tün bun­lar­dan son­ra, yö­ne­ti­mi­ni de­ğiş­tir­miş, baş­kan eki­bi­ni kur­muş bir Ame­ri­ka, gö­re­ce­ğiz, han­gi ye­ni­lik­le­ri ge­ti­re­cek. Da­ha koz­mo­po­lit, sos­yal de­mok­ra­si­ye yat­kın bir po­li­ti­ka bek­le­ni­yor. Yok­sul ve aç Af­ri­ka bi­le ağ­zı­nı aç­mış. Ame­ri­ka'ya baş­kan he­di­ye et­me­nin ver­di­ği gu­rur­la, ge­le­cek yar­dım­la­rın gü­nü­nü sa­ya­cak­tır. He­nüz Bush'a kar­şı öf­ke faz­la­dır. Fa­kat Cum­hu­ri­yet­çi­ler, sert mu­ha­le­fet ya­pa­bi­lir­ler. Oba­ma han­gi bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­ya­bi­le­cek, han­gi­le­rin­de ha­yal kı­rık­lı­ğı oluş­tu­ra­cak, bu­nu 2009 yı­lı için­de an­la­ya­ca­ğız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT