BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gö­rül­me­yen yıl­dız­lar!

Gö­rül­me­yen yıl­dız­lar!

Bel­ki ye­ri de­ğil... Üs­te­lik da­ha 28 Mart 2009‘da­ki İs­pan­ya ma­çı­na ay­lar var... Mil­li Ta­kı­mı­mı­zın na­da­sa bı­ra­kıl­dı­ğı şu gün­ler­de, o for­ma­yı giy­mek için ka­pı­yı zor­la­yan­la­rın sa­yı­sı çok olun­ca, bi­ze de “avu­kat­lık” yap­mak dü­şü­yor ha­lin­ce...Bel­ki ye­ri de­ğil... Üs­te­lik da­ha 28 Mart 2009‘da­ki İs­pan­ya ma­çı­na ay­lar var... Mil­li Ta­kı­mı­mı­zın na­da­sa bı­ra­kıl­dı­ğı şu gün­ler­de, o for­ma­yı giy­mek için ka­pı­yı zor­la­yan­la­rın sa­yı­sı çok olun­ca, bi­ze de “avu­kat­lık” yap­mak dü­şü­yor ha­lin­ce... İşin se­vin­di­ri­ci yö­nü, şu gün­ler­de for­mu­nun zir­ve­sin­de olan, bil­has­sa Ana­do­lu‘nun “fut­bol ih­ti­la­li­ne” ha­zır­la­nı­şın­da bay­rak­tar­lık ya­pan­la­rın, sa­yı­sal çok­lu­ğu ve bu­nun da se­vin­di­ri­ci bir tab­lo­yu kar­şı­mı­za sun­ma­sı­dır... 19 Ka­sım‘da­ki Avus­tur­ya özel kar­şı­laş­ma­sı­nın, bir ön sı­nav gi­bi dü­şü­nül­me­si ge­rek­ti­ği­ni de dik­ka­te al­dı­ğı­mız­dan­dır bu te­la­şı­mız... *** 60 mil­yon eu­ro­luk ye­ni trans­fer ya­pa­rak, pa­ra ko­nu­sun­da cö­mert­lik re­ko­ru kı­ran F.Bah­çe‘nin, ke­nar­da sa­kat­lık ne­de­ni ile oturt­tuk­la­rı­nın bir çır­pı­da ve lis­te ba­şı ola­rak Mil­li Ta­kı­ma da­vet edil­di­ği gü­nü­müz­de “ağ­zıy­la kuş tu­tan­la­rın” gör­mez­li­ğe ge­lin­me dö­ne­mi, uma­rız ya­kın za­man­da bi­te­cek­tir... 34 ya­şın­da­ki Tü­mer, bu­gün sa­rı-la­ci­vert­li ta­kı­mın ye­dek­li­ği­ne de­mir at­mış­ken, Fa­tih Te­rim, onu ay-yıl­dız­lı kad­ro için, ka­fa­dan da­vet et­mek­te hiç bir sa­kın­ca gör­mez... Ya Em­re? Onun için “ma­ne­vi oğ­lu” ya­kış­tır­ma­la­rı bo­şu­na de­ğil... Son Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda bir maç oy­na­ya­bi­len, on­da da, ye­nil­gi­yi ön­le­ye­me­yen Em­re, bu­gün spor med­ya­sı­na yap­tı­ğı o çir­kin ha­re­ke­tin öz­rü­nü bi­le di­le­me­miş­ken, bir de o ha­re­ke­ti çek­ti­ği ko­lu­na kap­tan­lık ban­dı ta­kı­la­rak kar­şı­mı­za ge­ti­ri­lip al­kış­lat­tı­rıl­mı­yor mu, iş­te bu kah­re­di­yor biz­le­ri... Ya Be­şik­taş‘ın ye­dek­le­ri Gök­han Zan, Ba­tu­han? Fut­bo­luy­la de­ğil, ha­ke­me iti­raz­la­rı ve ka­fa­sı­na gö­re fut­bol an­la­yı­şıy­la Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­nın bi­le gı­cık ol­du Ser­dar Öz­kan? Yi­ne Be­şik­taş‘ın en sa­kar is­mi Ser­dar Kur­tu­luş? Ge­ta­fe’de oy­na­yan İb­ra­him Kaş? G.Sa­ray’ın ye­de­ği Ay­dın Yıl­maz? *** Hep­si bu ka­dar ol­sa iyi... Di­sip­lin­siz Ka­zım, Sab­ri, Ay­han, Uğur da var da­ha... Bu isim­le­rin ne­den Mil­li Ta­kım­da ol­duk­la­rı­nı sor­gu­la­mı­yo­ruz biz... Hak eden­le­rin ne­den dik­ka­te alın­ma­dı­ğı­nı me­rak edi­yo­ruz sa­de­ce... İş­te li­gin zir­ve­si... Ana­do­lu ih­ti­la­le ha­zır­la­nı­yor... Adım adım ge­li­yor, hem de cüm­bür ce­ma­at... Kim bu ta­kım­la­rı sır­tı­na al­mış ta­şı­yan­lar? Trab­zons­por‘da Ege­men, Ser­kan Bal­cı, Sel­çuk... Si­vass­por‘da, Meh­met Yıl­dız, Se­zer, Se­dat, Ab­dur­rah­man... An­ka­ras­por’da Meh­met Ça­kır, Uğur, Özer... Kay­se­ris­por’da Ali Tu­ran, Eren, Ay­dın, Meh­met To­puz, Ra­gıp, Meh­met Eren... G.An­tep‘te, Be­kir, Er­man... Bur­sa‘da, Mus­ta­fa Sarp, Ser­can, Ömer... Es­ki­şe­hirs­por’da, Sez­gin, Ser­dar, Bü­lent Ko­ca­bey, Tay­fun... Say say bit­mi­yor... *** Ta­bii ki mil­li for­ma için fut­bol­cu se­çi­mi Fa­tih Te­rim‘in yet­ki­sin­de... Onun ka­dar se­çi­ci­lik me­zi­yet­le­ri­miz ol­ma­sa da, Türk fut­bo­lun­da yıl­dız­la­şan isim­le­rin hak­la­rı­nın da yen­me­me ta­raf­ta­rı­yız... Bu ka­dar bol­luk­ta, kad­ro ezi­ye­ti çek­mek, baş­ka Es­ton­ya ka­za­la­rı­nı da, be­ra­be­rin­de ge­tir­mez mi? O mil­li for­ma­yı “Na­sıl ol­sa ka­fa­dan ça­ğı­rı­la­ca­ğım” di­yen­le­rin te­ke­lin­den kur­tar­mak Fa­tih Te­rim‘in elin­de­dir... Te­rim, “Ben inan­dı­ğım, bu yo­la baş koy­du­ğum şu isim­ler­le de­vam ede­ce­ğim” ina­dın­dan zi­ya­de, o for­ma­yı hak eden­le­ri gö­re­ve da­vet ede­rek ödül­len­dir­me yo­lu­na git­se, Mil­li Ta­kı­mın gü­cü de, ken­di­li­ğin­den art­mış ol­maz mı? Bir ta­raf­ta, ağ­zıy­la kuş tut­sa, Mil­li Ta­kı­ma se­çi­le­me­ye­ce­ği­ni bi­len ger­çek ne­fer­ler... Di­ğer yan­da ise, sa­kat­lı­ğı, ye­dek­li­ği as­la de­za­van­taj ol­ma­yan şans­lı ke­sim­ler... Siz Mil­li Ta­kı­mı na­sıl form­da tu­ta­bi­lir­si­niz bu an­la­yış­la? Hak eden, hak et­ti­ği­ni ala­maz­sa, üs­te­lik et­me­ye­nin ise, ha­va­sın­dan ge­çil­mez­se, bu Mil­li Ta­kım ola­yın­da bir ters­lik yok mu­dur? Yu­ka­rı­da say­dık­la­rı­mız­dan, bir kaç ta­ne­si ka­zan­dı­rı­la­maz mı Mil­li Ta­kı­ma? Türk fut­bo­lun­da sa­de­ce lig­de­ki al­kış ka­rın do­yur­mu­yor... O al­kı­şı hak eden­le­rin, ger­çek hak ediş­le­ri mil­li for­ma­dır... On­la­ra bu im­ka­nı ve­re­cek­le­rin, el­le­ri­ni vic­dan­la­rı­na ko­yup, mil­let adı­na dü­şün­me­le­ri­nin bek­len­ti­si için­de­yiz... “Her­ke­sin ser­çe­si, ken­di­ne bül­bül­dür” ama “De­mi­ri pas, yi­ği­di de yas çü­rü­tür” Bu da unu­tul­ma­ma­lı...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT