BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tabelaya bakmam

Tabelaya bakmam

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DENİZLİ, “ÖNEMLİ OLAN SEZON SONU ZİRVEDE OLMAK” DEDİBEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DENİZLİ, “ÖNEMLİ OLAN SEZON SONU ZİRVEDE OLMAK” DEDİ “S­KOR­LAR­LA İ­ŞİM OL­MAZ” Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, “Se­zon de­vam e­der­ken sı­ra­la­ma­da ka­çın­cı ol­du­ğu­muz de­ğil, 34 haf­ta so­nun­da ne­re­de ol­du­ğu­muz ö­nem­li” de­di. Dün bir ba­sın top­lan­tı­sı ya­pan De­niz­li, “Li­der her yer­de li­der­dir. En güç­lü ol­du­ğu­muz za­man­da da ye­ni­le­bi­li­riz. Ben Be­şik­taş’ta her şe­yi de­ğiş­tir­me­ye gel­me­dim. Gö­re­vim o­yun an­la­mın­da ta­kı­mı­ma ye­ni­lik ge­tir­mek. Ta­be­la­ya ba­kan bi­ri de­ği­lim. Ö­nem­li o­lan ka­za­na­ma­dı­ğı­mız gün bi­le ta­raf­ta­rı­mı­zı mut­lu e­de­bil­mek­tir. Tür­ki­ye’nin en güç­lü e­ki­bi ol­du­ğu­mu­zu tek­rar­lı­yo­rum. Se­zon ba­şın­da bu kad­ro­yu ben kur­ma­dım. A­ma, kur­muş ol­sam çok bü­yük de­ği­şim­ler yap­maz­dım” şek­lin­de ko­nuş­tu. “KA­PA­LI BE­Nİ SE­Vİ­YOR” ­Si­vas ma­çın­da ka­pa­lı t­ri­bü­nün ken­di­si­ne sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­ma­ma­sı­nı ya­dır­ga­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Mus­ta­fa De­niz­li, “Ö­nem­li o­lan gör­sel şov de­ğil­dir” vur­gu­su yap­tı. Be­şik­taş ta­raf­ta­rı i­le a­ra­la­rın­da bir gö­nül ba­ğı ve or­tak he­def ol­du­ğu­nu be­lir­ten De­niz­li, “Ko­ca­e­li ma­çın­da da be­ni t­ri­bü­ne ça­ğır­ma­ya­bi­lir­ler. Ben sa­ha i­çe­ri­sin­de­ki o­lay­lar­dan so­rum­lu­yum” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Kay­se­ri mağ­lu­bi­ye­ti­ni Ko­ca­e­li kar­şı­sın­da te­la­fi e­de­cek­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ekledi. > Bilgehan Can DENİZLİ’DEN İNCiLER >> “Ma­ti­as Del­ga­do söz­leş­me­si­nin son gü­nü­ne ka­dar Be­şik­taş’ta ka­la­cak. Trans­fer tek­lif­le­ri ge­le­bi­lir ama il­gi­len­mi­yo­ruz. Ken­di­si bu ta­kı­mın bey­ni. Ama Del­ga­do’dan çı­kıp maç ka­zan­dır­ma­sı­nı bek­le­mi­yo­rum. Ba­zen per­for­man­sı­nın al­tın­da maç­lar da çı­ka­ra­bi­lir” >> “Trans­fer zo­run­lu­lu­ğu­muz yok. Ama ih­ti­yaç du­yu­lur­sa dev­re ara­sın­da 1 fut­bol­cu­yu kad­ro­mu­za ka­ta­bi­li­riz. Bu­nu o za­ma­nın şart­la­rıy­la de­ğer­len­dir­mek en doğ­ru­su olur” >> “Ha­ya­tım bo­yun­ca ay­rıl­ma kay­gı­sı ya­şa­ma­dım. Ben­den ön­ce 4 an­tre­nör gön­de­ril­miş ola­bi­lir. Bü­yük za­fer­le­re im­za at­mış bi­ri ola­rak fut­bol dün­ya­sın­da acı ve tat­lı bir çok ola­yı gör­düm. Zor­luk­la­rım ola­cak­tır, ama Be­şik­taş’a doğ­ru hiz­met­ler yap­tı­ğım sü­re­ce prob­lem ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum” SE­RİC’E SON ŞANS Gel­di­ği gün­den be­ri is­te­ni­len per­for­man­sı ser­gi­le­ye­me­yen Ant­hony Se­ric’e son şans. Dün ya­pı­lan tak­tik id­ma­nın­da Se­ric’i de­fan­sın so­lun­da gö­rev­len­di­ren De­niz­li, Si­vok’u kı­za­ğa çe­ke­rek s­to­per­de Za­po­tocny-­Gök­han Zan i­ki­li­si­ne şans ta­nı­dı. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, sağ ka­nat­ta i­se İb­ra­him To­ra­man-­Ser­dar Kur­tu­luş de­ği­şi­mi­ne git­ti. Mus­ta­fa De­niz­li’nin Ko­ca­e­li kar­şı­sın­da or­ta sa­ha­yı Ser­dar Öz­kan, Cis­se, Del­ga­do ve Tel­lo’dan o­luş­tu­ra­ca­ğı, for­vet­te i­se yi­ne Ho­los­ko-­Nob­re i­ki­li­si­ne şans ve­re­ce­ği de öğ­re­nil­di. > Cem BA­ŞA­RA­NER
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT