BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Av­ru­pa Li­gi açı­lı­şı­nı İs­pan­ya’da ya­pan F.Bah­çe Ül­ker, C Gru­bu’nda­ki 3. ma­çın­da yi­ne İs­pan­ya’da Jo­ven­tut ile kar­şı­la­şa­cak. Ba­da­lo­na ken­tin­de­ki kar­şı­laş­ma TSİ 21.30’da baş­la­ya­cak. Tem­sil­ci­miz­de sa­kat oyun­cu­la­rın çok­lu­ğu tek­nik he­ye­ti dü­şün­dü­rür­ken, Gor­dan Gi­ri­cek’in du­ru­mu­nun maç saa­tin­de bel­li ola­ca­ğı bil­di­ril­di.Ba­da­lo­na-FB Ül­ker Av­ru­pa Li­gi açı­lı­şı­nı İs­pan­ya’da ya­pan F.Bah­çe Ül­ker, C Gru­bu’nda­ki 3. ma­çın­da yi­ne İs­pan­ya’da Jo­ven­tut ile kar­şı­la­şa­cak. Ba­da­lo­na ken­tin­de­ki kar­şı­laş­ma TSİ 21.30’da baş­la­ya­cak. Tem­sil­ci­miz­de sa­kat oyun­cu­la­rın çok­lu­ğu tek­nik he­ye­ti dü­şün­dü­rür­ken, Gor­dan Gi­ri­cek’in du­ru­mu­nun maç saa­tin­de bel­li ola­ca­ğı bil­di­ril­di. Sü­per Lig fark at­tı Turk­cell Sü­per Lig’de 9 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta 10 tek­nik ada­mın gö­re­vi­ne son ve­ril­me­si­nin yan­kı­la­rı de­vam eder­ken, Sü­per Lig bu özel­li­ğiy­le bir­çok Av­ru­pa li­gi­ni ge­ri­de bı­rak­tı. Şu ana ka­dar İn­gil­te­re’de 4, İtal­ya’da 3, İs­pan­ya’da 2, Al­man­ya ve Fran­sa’da 1 ol­mak üze­re top­lam 11 ta­kım, tek­nik adam de­ği­şik­li­ği­ne git­ti. Ye­ni­ma­hal­le’ye stat Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Ha­san Do­ğan Sta­dı ve Spor Komp­lek­si’nin açı­lı­şı, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan bu­gün ya­pı­la­cak. İve­dik Cad­de­si’nde­ki FI­FA Star 2 bel­ge­si­ne sa­hip komp­leks­te, ha­lı sa­ha­nın ya­nı sı­ra 6 kul­var­lı at­le­tizm pis­ti ve ge­niş kul­la­nım­lı 3 adet fit­ness böl­ge­si bu­lu­nu­yor. Ho­lar­go­u-G.Sa­ray G.Sa­ray Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Ku­pa­sı G Gru­bu’nda­ki 3. ma­çın­da Yu­na­nis­tan’dan AKO Aris Ho­lar­go­u ile kar­şı­la­şa­cak. Ati­na’da­ki An­to­nis Trit­sis Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma, sa­at 20.30’da baş­la­ya­cak.Grup­ta­ki ilk iki maç­la­rı­nı da ka­za­nan G.Sa­ray ile Ho­lar­go­u, ave­raj­la ilk iki sı­ra­yı pay­la­şı­yor. Cel­tics Ray Al­len’la Bos­ton Cel­tics’in, dep­las­man­da Ho­us­ton Roc­kets’i 103-99 yen­di­ği kar­şı­laş­ma­da, Ray Al­len 29 sa­yı, 5 ri­ba­unt ve 5 asist­le ma­çın en sko­rer oyun­cu­su ol­du. NBA’de top­lu so­nuç­lar: New Jer­sey Nets-Phoe­nix Suns: 86-114, San An­to­ni­o Spurs-Dal­las Ma­ve­ricks: 81-98 Ar­kas avan­taj arı­yor Ar­kas Er­kek Vo­ley­bol Ta­kı­mı, Chal­len­ge Cup 2. tur ilk ma­çın­da Es­ton­ya’da Sel­ver Tal­linn ta­kı­mıy­la kar­şı­la­şa­cak. Es­ton­ya’nın baş­ken­ti Tal­lin’de oy­na­na­cak ve Nor­veç’ten Tim Kaa­ber ile Fin­lan­di­ya’dan Sa­ri Ko­leh­ma­inen’in yö­ne­te­ce­ği maç 18.45’te baş­la­ya­cak. Bu kar­şı­laş­ma­nın rö­van­şı 12 Ka­sım’da İz­mir’de ya­pı­la­cak. Alon­so 2 yıl uzat­tı For­mu­la 1 ta­kım­la­rın­dan Re­na­ult, İs­pan­yol pi­lot Fer­nan­do Alon­so ile an­la­şa­rak söz­leş­me­si­ni 2 yıl da­ha uzat­tı. İs­pan­yol med­ya­sın­da yer alan ha­ber­ler­de, Alon­so’nun söz­leş­me­si­ni 2 yıl uzat­tı­ğı ve tek­lif gel­me­si ha­lin­de 2009 yı­lı so­nun­da Re­na­ult’tan ay­rıl­ma op­si­yo­nu­nu kul­la­na­bi­le­ce­ği id­di­a edil­di. Alon­so, 2009 se­zo­nun­da İs­viç­re­li Ro­ma­in Gros­je­an ile bir­lik­te mü­ca­de­le ede­cek. Gü­neş kö­tü baş­la­dı Vo­ley­bol In­de­sit Ba­yan­lar Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi C G­ru­bu’n­da yer a­lan ­Va­kıf­bank Gü­neş Si­gor­ta, İ­tal­ya’nın Vol­ley Ber­ga­mo ta­kı­mı­na 3-2, Ec­za­cı­ba­şı da bir baş­ka İ­tal­yan ta­kı­mı S­ca­vo­lo­ni Pe­sa­ro’ya 3-0 ye­nil­di. CEV Ku­pa­sı’n­da­ki ­Kar­şı­ya­ka i­se e­vin­de S­li­ed­recht’e 3-1 kay­bet­ti. Er­kek­ler Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de­ki F.Bah­çe, Do­mex Ty­tan’ı 3-0 mağ­lup et­ti. ­Fe­ner u­zat­ma­da gül­dü ­FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Li­gi D G­ru­bu’n­da F.Bah­çe, F­ran­sa’nın Lat­tes Mont­pel­li­er ta­kı­mı­nı, nor­mal sü­re­si 79-79 bi­ten maç­ta u­zat­ma­da 90-83 yen­di. Bu ku­pa­da­ki di­ğer tem­sil­ci­miz Be­şik­taş i­se Po­lon­ya’nın TS Wis­la Can-­Pack K­ra­kow ta­kı­mı­na 75-45 kay­be­de­rek, 3. ye­nil­gi­si­ni al­dı. 2. ve 3. Lig’de dün 1. Grup: Dar­da­nel-Sa­rı­yer: 0-0, Eyüps­por-BUG­SAŞ: 2-2, Bey­ler­be­yi-G.O.Pa­şa: 0-0, D.G.Bir­li­ği-Pen­dik: 0-1, Geb­ze-Kör­fez Bld.: 2-1. 2. Grup: Alan­ya-A.De­mir: 0-2, Mar­ma­ris Bld.-Fet­hi­ye: 3-1, Bu­ca-Ak­hi­sar Bld.: 2-3, Tur­gut­lu-Al­tı­nor­du: 3-0, De­niz­li Bld.-Tar­sus İ.Y.: 1-2. 3. Grup: E.Şe­ker-Ali­bey­köy: 2-2, Mer­sin İ.Y.-İs­tan­bul: 2-1, Zey­tin­bur­nu-Te­le­kom: 2-1, Mal­te­pe-Kır­şe­hir: 0-1, K.Şe­ker-Kı­rık­ka­le: 1-1. 4. Grup: A.Se­bat-Er­zu­rum: 1-0, To­kat-Çan­kı­rı: 1-0, Yim­paş-Pa­zar: 1-1, Kars-Ka­ra­de­niz: 1-0, Ofs­por-Ar­sin: 3-1 3.Lig 1.Grup: Ka­ra­güm­rük-A.Üs­kü­dar: 3-2, Kü­çük­köy-Lü­le­bur­gaz: 3-0. 4.Grup: Baf­ra-A.De­mir: 1-0 >> 3.Lig’de bu­gün 3. Grup: 14.00 Ak­sa­ray-Ke­çi­ören­gü­cü (Ak­sa­ray Ata­türk). 4. Grup: 14.00 Sür­me­ne-Ün­ye (Sür­me­ne İl­çe). 5. Grup: 14.00 Bat­man Bld,-Ki­lis Bld.: (Bat­man 16 Ma­yıs), 14.00 Be­le­di­ye Bin­göl-Bat­man Pet­rol (Bin­göl Şe­hir).
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT