BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sı­ra­da­ki nö­bet­çi?

Sı­ra­da­ki nö­bet­çi?

As­lın­da bu ya­zı­nın baş­lı­ğı “En za­yıf hal­ka tek­nik adam mı?” ola­cak­tı. Fa­kat baş­ta TÜ­FAD, ya­ni Tür­ki­ye Fut­bol An­tre­nör­le­ri Der­ne­ği ol­mak üze­re tek­nik adam­lar, mes­lek­taş­la­rı­nın po­sa­ya çı­ka­rı­lır­ca­sı­na acı şe­kil­de öğü­tül­me­si­ne öy­le tep­ki­siz ve “o git­sin de ben ge­le­yim” key­fin­de bir nö­be­te dö­nüş­tür­dü­ler ki, o baş­lık­tan vaz­geç­tim.As­lın­da bu ya­zı­nın baş­lı­ğı “En za­yıf hal­ka tek­nik adam mı?” ola­cak­tı. Fa­kat baş­ta TÜ­FAD, ya­ni Tür­ki­ye Fut­bol An­tre­nör­le­ri Der­ne­ği ol­mak üze­re tek­nik adam­lar, mes­lek­taş­la­rı­nın po­sa­ya çı­ka­rı­lır­ca­sı­na acı şe­kil­de öğü­tül­me­si­ne öy­le tep­ki­siz ve “o git­sin de ben ge­le­yim” key­fin­de bir nö­be­te dö­nüş­tür­dü­ler ki, o baş­lık­tan vaz­geç­tim. Oy­sa 9 haf­ta­da Er­tuğ­rul Sağ­lam, Sa­met Ay­ba­ba, Me­sut Bak­kal, Ra­şit Çe­ti­ner, En­gin İpe­koğ­lu, Ja­ra­bins­ki, Ha­kan Kut­lu, Os­man Öz­de­mir ve Ali Yal­çın gi­bi çok de­ğer­li 9 tek­nik ada­mın uğ­ra­dı­ğı du­ru­mu, “Vur aba­lı­ya mi­sa­li, iş­ler sar­pa sar­dı mı, fa­tu­ra he­men tek­nik ada­ma ke­si­li­ve­ri­yor, pe­ki ne­den? Tril­yon­la­rın dön­dü­ğü, tem­sil, ta­nı­tım ve sos­yal­lik adı­na en et­kin ko­nu­ma sa­hip fut­bol en­düs­tri­sin­de­ki en za­yıf hal­ka tek­nik adam mı? Ne­den tek­nik adam gi­di­yor da, di­ğer­le­ri hep ye­rin­de ka­lı­yor?” di­ye sor­gu­la­ya­cak ve “Ba­şa­rı­sız­lık­ta ta­ah­hüt­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen, baş­ta trans­fer ol­mak üze­re her tür­lü yan­lı­şa göz yu­man, ‘Ben ne der­sem o olur?’ di­yen baş­kan­la­rın, yö­ne­tim­le­rin ve ta­raf­ta­rın hiç mi ku­su­ru yok?” di­ye so­ra­cak­tım... Ama ken­di mes­lek­ta­şı­nın uğ­ra­dı­ğı hak­sız­lı­ğı onun pas­ta­sı­nı kap­mak için bir fır­sat sa­yan bir top­lum için bu sor­gu­la­ma­nın an­la­mı var mı, di­ye dü­şü­nü­yo­rum şim­di. Sa­hi, ne der­sin TÜ­FAD Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın İs­ma­il Dil­ber? Ba­tı­da­ki gi­bi say­gın - etik bir ta­vır or­ta­ya ko­ya­ma­yan tek­nik adam­la­rı­mız bu du­ru­mu için? Si­zi bil­mem ama ka­na­atim o ki, bu ko­num­da ya­pı­la­bi­le­cek en doğ­ru yo­rum, “Her top­lum la­yık ol­du­ğu şe­kil­de ida­re edi­lir” sö­zü­nü ha­tır­lat­mak olur. >> mıh­la­ma “Bi­zi çok önem­li bir isim ça­lış­tı­rı­yor. Ara­go­nes’i tar­tış­mak ye­ri­ne sab­re­de­lim.” Em­re Be­lö­zoğ­lu (F.Bahçe’li futbolcu) >> Löw, Bal­lack ve bi­zim­ki­ler Biz ne­den kay­be­di­yo­ruz, Al­man­lar ni­çin ka­za­nı­yor, so­ru­su­nun iş­te iki gü­zel ör­nek­te­ki ce­va­bı. Al­man Mil­li Ta­kım Kap­ta­nı Mic­ha­el Bal­lack, tek­nik di­rek­tö­rü Jo­ac­him Löw‘e de­me­di­ği­ni bı­rak­ma­dı, ge­çen­ler­de. “Yan­dı Bal­lack! Löw, bir da­ha onu ne Mil­li Ta­kı­ma alır, ne de kap­tan­lı­ğı ve­rir!” di­ye bek­ler­ken tam ter­si ol­du. Löw, “Kap­ta­nım Bal­lack. 2010 Dün­ya Ku­pa­sı’nı onun­la ka­za­na­ca­ğız. An­cak kap­tan da ol­sa ku­ral­la­rı­mı­za uya­cak” de­di ve bü­yük bir kav­ga­yı, ol­gun bir ba­rı­şa çe­vir­di. Ho­ca­sı­nın bu tav­rı kar­şı­sın­da Bal­lack da tar­tış­ma­yı baş­lat­ma­nın ezik­li­ği için­de yel­ken­le­ri in­dir­di, özür di­le­di. Pe­ki, kim ka­zan­dı? Bal­lack ve Löw‘ün şah­sın­da, şüp­he­siz bü­tün Al­man­ya. İş­te o an Er­sun Ya­nal ile Ha­kan Şü­kür ara­sın­da ya­şa­nan­lar gel­di gö­zü­mün önü­ne ve “Biz ne­den kay­be­di­yo­ruz, Al­man­lar ne­den şam­pi­yon olu­yor?” so­ru­su­nun ce­va­bı­nı ora­cık­ta ve­ri­ver­dim Ara­mız­da­ki fark; on­lar bi­tir­dik­le­ri her bir tar­tış­ma ile de­ğer üre­ti­yor­ken, biz uzat­tı­ğı­mız her kav­ga ile bir de­ğer kay­be­di­yo­ruz. Ya­zık de­ğil mi? >> Bir Şe­nol Gü­neş kla­si­ği Gü­ney Ko­re Mil­li Ta­kı­mı’nın ba­şı­na ge­ti­ril­me­si dü­şü­nü­len Şe­nol Gü­neş‘in kar­şı­sı­na Trab­zons­por’un ba­şın­day­ken, ön­ce Vans­por ve son­ra F.Bah­çe ye­nil­gi­si ile iki kez şam­pi­yon­lu­ğun ka­pı­sın­dan dön­dü­ğü gün­ler­de­ki gi­bi yi­ne fi­nal ma­çı ka­bu­su di­kil­di. Ho­ca, Gü­ney Ko­re Li­gi’nde bi­ti­me 2 haf­ta ka­la, yö­ne­ti­min­de­ki Se­ul ile Bu­san’ı ye­nip şam­pi­yon­lu­ğu­nu ilân ede­cek­ken, “ol­maz” de­ni­len sür­priz ger­çek­leş­ti. Ma­çı evin­de oy­na­yan fa­vo­ri Se­ul de­ğil, li­gin son­la­rın­da­ki Bu­san 2-0 ka­zan­dı ve li­gin son haf­ta­sı­na gi­ri­lir­ken Şe­nol Ho­ca li­der­lik­ten ol­du. Li­der­li­ği ay­nı 51 pu­an­lı Su­won’a bı­rak­tı. Şim­di, Şe­nol Ho­ca, Gü­ney Ko­re Li­gi’nde şam­pi­yon­luk için 9 Ka­sım’da oy­na­na­cak or­ta sı­ra­lar­da­ki Po­hang ma­çı­nı bek­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT