BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­vaş­çı Ka­nar­ya­lar

Sa­vaş­çı Ka­nar­ya­lar

Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ya de­vam ya ta­mam ma­çı­na çık­tı F.Bah­çe... U­mut var­dı, i­nanç var­dı sa­rı-­la­ci­vert­li­ler­de. Ar­se­nal dün­ya­nın en genç ta­kım­la­rın­dan bir ta­ne­si...Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ya de­vam ya ta­mam ma­çı­na çık­tı F.Bah­çe... U­mut var­dı, i­nanç var­dı sa­rı-­la­ci­vert­li­ler­de. Ar­se­nal dün­ya­nın en genç ta­kım­la­rın­dan bir ta­ne­si... Sa­ha­nın her a­la­nın­da çok i­yi pas ya­pı­yor ve müt­hiş a­lan da­ral­tı­yor­lar. Ni­te­kim ilk ya­rı bo­yun­ca F.Bah­çe’ye ne­re­dey­se hiç top gös­ter­me­di­ler. İlk maç­ta oy­na­yan Wal­co­ot ve A­de­ba­yor‘un sa­kat ol­ma­sı sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin şan­sıy­dı! For­vet­te gö­rev ya­pan Van Per­si­e öy­le gol­ler ka­çır­dı ki; ken­di­si bi­le i­na­na­ma­dı. Ta­bii go­lü bu­la­ma­ma­la­rın­da E­du ve Lu­ga­no‘nun i­na­nıl­maz mü­ca­de­le­si­ni söy­le­me­den geç­me­ye­lim. ­Fut­bol ha­ya­tı­nın son dem­le­ri­ni ya­şa­yan, s­por say­fa­la­rın­dan çok “ma­ga­zin say­fa­la­rın­da” boy gös­te­ren Ro­ber­to Car­los, e­min o­lun ka­ri­ye­ri­nin en kö­tü ma­çı­nı oy­na­dı. Sa­ha­nın is­mi en çok bi­li­nen fut­bol­cu­su­nun gö­rev yap­tı­ğı sol ka­nat, Ar­se­nal­li o­yun­cu­lar i­çin yol­ge­çen ha­nı ol­du! Se­ne­ye Öz­be­kis­tan’a Zi­co‘nun ta­kı­mı­na gi­de­ce­ği­ni duy­dum. Git­se de kur­tul­sak! Her fır­sat­ta Ar­se­nal ta­raf­ta­rı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Co­lin Ka­zım‘ın üs­tün­de bir tek Ar­se­nal for­ma­sı ek­sik­ti! Genç fut­bol­cu maç bo­yun­ca bir tek o­lum­lu ha­re­ket yap­ma­dı. Sa­vun­ma­yı ka­la­ba­lık tu­ta­rak gol ye­me­me­yi dü­şü­nen A­ra­go­nes, ben­ce e­lin­de­ki mal­ze­mey­le en doğ­ru­su­nu yap­tı. Böy­le­si­ne müt­hiş pas ya­pan ve kon­dis­yo­nu bu ka­dar i­yi bir ta­kım kar­şı­sın­da baş­ka bir tak­tik uy­gu­la­mak in­ti­har o­lur­du. İ­na­nın Ar­se­nal’in o­yu­nu­nu iz­ler­ken bi­le yo­ru­lu­yor in­san... A­ra­go­nes ne yap­sın? Bu maç F.Bah­çe’nin “ka­li­te­si­ni” i­yi­ce or­ta­ya çı­kar­dı. Ya­pı­lan “ti­ca­ri” t­rans­fer­le­rin sa­rı-­la­ci­vert­li­le­re “sa­ha­da” bir fay­da­sı­nın ol­ma­dı­ğı bir ger­çek! F.Bah­çe’yi fark­lı mağ­lu­bi­yet­ten kur­ta­ran i­sim ka­le­ci Vol­kan De­mi­rel ol­du. Genç ka­le­ci müt­hiş kur­ta­rış­lar ya­pa­rak ta­kı­mı­nın en i­yi is­mi ol­du. Za­ten Vol­kan‘ın or­ta­sı yok. Ya çok i­yi, ya da çok kö­tü! İ­kin­ci ya­rı da ay­nı fil­mi iz­le­dik. Ar­se­nal sal­dır­dı, F.Bah­çe sa­vun­du! ­Çok i­yi oy­na­ma­yan a­ma “sa­va­şan” F.Bah­çe, bi­raz da şan­sıy­la İn­gi­liz dep­las­ma­nın­dan pu­an a­la­rak dön­dü. A­ma or­ta­ya ko­nan fut­bol kim­se­yi mem­nun et­me­di. Şans­lı ol­mak gü­zel bir şey! Bu ma­çı mi­lat ka­bul e­dip, dev­re a­ra­sın­da i­yi t­rans­fer­ler ya­pıl­ma­lı. F.Bah­çe’ye şan­sıy­la de­ğil “oy­na­ya­rak” ka­zan­mak ya­kı­şır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT