BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ar­se­nal’e doğ­ru se­çim

Ar­se­nal’e doğ­ru se­çim

İlk maç ön­ce­si ol­du­ğu gi­bi bu maç ön­ce­si de Ar­se­nal’in en ö­nem­li o­yun­cu­su­nun, bol pas son­ra­sı ra­kip sa­ha­ya yer­le­şir­ken, her yön­den ge­le­ne is­tas­yon o­lup, gol po­zis­yo­nu o­luş­tu­ran A­de­ba­yor ol­du­ğu­nu söy­le­yip yaz­mış­tım.İlk maç ön­ce­si ol­du­ğu gi­bi bu maç ön­ce­si de Ar­se­nal’in en ö­nem­li o­yun­cu­su­nun, bol pas son­ra­sı ra­kip sa­ha­ya yer­le­şir­ken, her yön­den ge­le­ne is­tas­yon o­lup, gol po­zis­yo­nu o­luş­tu­ran A­de­ba­yor ol­du­ğu­nu söy­le­yip yaz­mış­tım. Dün ak­şam da E­mi­ra­tes S­ta­dı’n­da A­de­ba­yor‘un ne ka­dar ha­ya­ti bir ö­nem ta­şı­yan Ar­se­nal­li ol­du­ğu­nu gör­dük. F.Bah­çe’den ko­lay top ça­lıp, ko­lay pas­lar­la ö­ne çı­kan Ar­se­nal, ra­ki­bi­nin ce­za a­la­nı­na gel­di­ği hiç bir po­zis­yon­da bir A­de­ba­yor du­va­rı ve yar­dım­cı­sı bu­la­ma­dı­ğı i­çin ko­mik du­rum­la­ra düş­tü di­ye­bi­li­riz. Lu­is A­ra­go­nes ki, ho­ca­lı­ğı­nı öv­dü­ğüm a­dam ra­ki­bi­nin bu in­ce kar­nı­nı keş­fe­dip ta­kı­mı­nı ken­di ya­rı a­la­nın­dan, ka­le­sin­den ma­kul bir u­zak­lık­ta, to­pun ar­ka­sın­da tu­tup Ar­se­nal’in bo­şu­na me­sai yap­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ta­bii ki, A­lex‘in ol­ma­yı­şıy­la ta­kım sa­vun­ma­sı­nın üst dü­ze­ye çık­tı­ğı­nı da not­la­rı­mız a­ra­sı­na a­la­lım. Fab­re­gas‘ın ku­man­da­sın­da­ki Ar­se­nal, et­ki­siz bo­şu­na pas­la­rı üst üs­te yı­ğıp F.Bah­çe ce­za sa­ha­sı­na ka­dar gel­di ve o­ra­da ken­di­si­ni so­nu­ca gö­tü­re­cek A­de­ba­yor‘u bu­la­ma­dı­ğı i­çin bun­la­rın hep­si­ni tes­lim et­ti. Şa­yet F.Bah­çe ilk maç­ta Şük­rü Sa­ra­coğ­lu ga­zı­na gel­me­yip ben­ze­ri bir o­yu­nu tez­gah­la­ya­bil­sey­di, kim bi­lir bel­ki de şim­di Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de i­kin­ci tu­ra geç­me a­van­ta­jı ta­şı­yan ta­kım o­la­bi­lir­di. F.Bah­çe ba­na gö­re doğ­ru bir o­yun p­lan­la­yıp sa­ha­ya yan­sıt­tı. En cid­di ek­sik­lik i­se ö­ne doğ­ru çı­kış­lar­da Se­mih‘i des­tek­le­yen baş­ka bir o­yun­cu­nun ol­ma­yı­şı i­di. Maç böy­le sü­rüp gi­der­ken ha­yal­le­rim­le ma­çın i­çi­ne bir a­dam ko­yu­ver­dim. Bu a­dam F.Bah­çe’de da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da 15 nu­ma­ray­la sey­ret­ti­ği­miz, A­u­re­li­o i­di. Top ka­pıl­dı­ğın­da, to­pu a­lıp ra­ki­bin sa­ha­sı­na ta­şı­yan bir A­u­re­li­o ha­yal e­dip, bu ma­çın çok en­te­re­san bir so­nuç­la ta­be­la­ya ya­zı­la­bi­le­ce­ği rü­ya­sı­nı de­ğil a­ma ger­çe­ği­ni gör­düm di­ye­bi­li­rim. Ar­se­ne Wen­ger ya­rın bü­yük pa­ra­la­ra mek­tep e­de­ce­ği o­yun­cu­la­rı sok­tu a­ma i­kin­ci bir A­de­ba­yor‘u ol­ma­dı­ğı i­çin, bu fut­bol­cu­nun yok­lu­ğun­da pa­ti­naj yap­mak­tan ta­kı­mı­nı ö­te­ye ge­çi­re­me­di. ­Ma­çın a­da­mı kim di­ye so­ra­cak o­lur­sa­nız, o­yu­nun ilk bö­lüm­le­rin­de­ki ya­lan­dan Ar­se­nal bas­kı­sın­da i­yi iş­ler ya­pan ka­le­ci Vol­kan‘ı gös­te­re­bi­li­rim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT