BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KURAKLIK, 1 milyar kişiyi tehdit ediyor

KURAKLIK, 1 milyar kişiyi tehdit ediyor

“110 ül­ke­yi teh­dit e­den ku­rak­lık­la top­ye­kun mü­ca­de­le şart. Ak­si hal­de yok­sul­luk, göç, iş­siz­lik ve gı­dada sı­kın­tı­la­r artacak”BM ÇÖL­LEŞ­MEY­LE MÜ­CA­DE­LE GE­NEL SEK­RE­TE­Rİ G­NA­CAD­JA: “110 ül­ke­yi teh­dit e­den ku­rak­lık­la top­ye­kun mü­ca­de­le şart. Ak­si hal­de yok­sul­luk, göç, iş­siz­lik ve gı­dada sı­kın­tı­la­r artacak” > Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Çöl­leş­mey­le Mü­ca­de­le Söz­leş­me­si 7. Göz­den Ge­çir­me top­lan­tı­la­rı, Grand Ce­va­hir Otel’de ya­pıl­dı. BM Çöl­leş­mey­le Mü­ca­de­le Ge­nel Sek­re­te­ri Luc Gna­cad­ja; yok­sul­luk, göç, iş­siz­lik, gı­da ve gü­ven­lik sı­kın­tı­la­rı gi­bi olum­suz ne­ti­ce­le­re yol açan çöl­leş­me­nin müş­te­rek bir risk ol­du­ğu­nu, bu ko­nu­da alı­na­cak ted­bir­le­rin de müş­te­rek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. 1 san­ti­met­re ka­re­lik top­ra­ğın olu­şu­mu için 600 yı­la ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Gna­cad­ja, “Çöl­leş­me, dün­ya ge­ne­lin­de 4 mil­yar hek­tar­dan faz­la alan, 110 ül­ke ve 1 mil­yar­dan faz­la nü­fu­su teh­dit et­mek­te­dir. Kal­kın­ma­ya da olum­suz yan­sı­yor ve yıl­lık ma­li­ye­ti 42 mil­yar do­lar” de­di. Gna­cad­ja şöy­le de­vam et­ti: “Mü­ca­de­le ko­nu­sun­da, at­mos­fe­re ve­ri­len dik­ka­tin top­ra­ğa ve ara­zi­le­re de ve­ril­me­si­ni sağ­la­mak için ça­ba­lı­yo­ruz. Ku­rak alan­la­rın üze­rin­de çok dik­kat­li du­ru­yo­ruz, ama ve­rim­li alan­lar­da da çöl­leş­me ya­şa­nı­yor. Her yıl 20 mil­yon hek­tar ta­rı­ma uy­gun top­ra­ğı kay­be­di­yo­ruz. Bu ko­nu­ya ay­rıl­mış fi­nans­man kay­nak­la­rı da son de­re­ce ye­ter­siz. Bu­nun da ye­ter­li ol­ma­sı­nı sağ­la­mak is­ti­yo­ruz.” Tür­ki­ye’nin çöl­leş­mey­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da bü­yük gay­ret gös­ter­di­ği­ni be­lir­ten Bi­lim Tek­no­lo­ji Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Wil­li­am Dar da, “Ça­ba­la­rı­mız ba­şa­rı­sız olur­sa, so­nuç­la­rı da fe­la­ket olur. Sağ­lık­lı ve gü­ven­li bes­len­me­nin sür­me­si için çöl­leş­me­nin ön­len­me­si şart” de­di. GA­ZE­TE­Mİ­ZE “ÇEVRE DUYARLILIĞI” TE­ŞEK­KÜRÜ Dış Ha­ber­ler Mü­dü­rü­müz Hay­ret­tin Tu­ran’a a­çık­la­ma­lar­da bu­lu­nan BM Çöl­leş­mey­le Mü­ca­de­le Ge­nel Sek­re­te­ri Luc G­na­cad­ja (or­ta­da); çev­re ha­ber­le­ri ko­nu­sun­da gös­ter­di­ği du­yar­lı­lık­tan do­la­yı ga­ze­te­mi­ze te­şek­kür et­ti. Top­lan­tı­ya Çöl­leş­mey­le Mü­ca­de­le Söz­leş­me­si Bi­lim Tek­no­lo­ji Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Wil­li­am Dar da (sağ­da) ka­tıl­dı. (Fotoğraf: Özcan Genç)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT