BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kan izi­ni yok eden de­ter­jan ge­liş­ti­ril­di

Kan izi­ni yok eden de­ter­jan ge­liş­ti­ril­di

İs­pan­ya­lı araş­tır­ma­cı­lar, ci­na­yet ma­hal­lin­de­ki kan iz­le­ri­ni ta­ma­men yok eden bir te­miz­le­me ürü­nü keşif et­ti.



İs­pan­ya­lı araş­tır­ma­cı­lar, ci­na­yet ma­hal­lin­de­ki kan iz­le­ri­ni ta­ma­men yok eden bir te­miz­le­me ürü­nü keşif et­ti. Va­len­ci­a Üni­ver­si­te­si’nde ça­lı­şan bir ekip ta­ra­fın­dan bu­lu­nan ürün, kan iz­le­ri­ni ad­li tıp (fo­ren­sic) test­le­rin­de bi­le gö­rün­me­ye­cek şe­kil­de te­miz­li­yor. Ye­ni te­miz­le­me ürü­nü, klo­rin içer­mi­yor, onun ye­ri­ne, üret­ti­ği ok­si­jen ile ka­nın için­de vü­cu­da ok­si­jen ta­şı­yan pro­te­in olan he­mog­lo­bi­nin iz­le­ri­ni si­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT