BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hayali yarım kaldı

Hayali yarım kaldı

Hep iyi bir ga­ze­te­ci ol­mak is­te­yen üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Üm­mü De­mir, kan­ser ol­du­ğu­nu bil­me­den 4 yıl bo­yun­ca oku­du­ğu ga­ze­te­ci­lik bö­lü­mün­den me­zun ola­ma­dı...Hep iyi bir ga­ze­te­ci ol­mak is­te­yen üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Üm­mü De­mir, kan­ser ol­du­ğu­nu bil­me­den 4 yıl bo­yun­ca oku­du­ğu ga­ze­te­ci­lik bö­lü­mün­den me­zun ola­ma­dı... Mer­sin’de a­i­le­siy­le ya­şa­yan Üm­mü De­mir (22), 3 yıl ön­ce çok is­te­di­ği Kon­ya Sel­çuk Ü­ni­ver­si­te­si İ­le­ti­şim Fa­kül­te­si Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü’nü ka­zan­dı. Ü­ni­ver­si­te e­ği­ti­mi­ne baş­la­yan genç kı­zın ra­hat­sız­la­na­rak has­ta­ne­ye baş­vur­ma­sıy­la kan­ser ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Dok­tor­lar, genç kı­za has­ta­lı­ğı­nı bil­dir­me­mek i­çin böb­rek has­ta­sı ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, Üm­mü De­mir de te­da­vi i­çin haf­ta son­la­rı An­tal­ya’ya git­me­ye baş­la­dı. Yaz ta­ti­llerinde a­i­le­si­nin ya­nın­da giden genç kız, 3 yıl a­ra­lık­sız o­la­rak hem o­ku­lu­na de­vam et­ti, hem de te­da­vi­den bir gün bi­le vaz­geç­me­di. 3. sı­nı­fı bi­ti­ren Üm­mü De­mir, has­ta­lı­ğı i­ler­le­yin­ce 3 de­fa a­me­li­yat ma­sa­sı­na yat­tı. Kan­ser ar­tık genç kı­zın tüm vü­cu­du­nu sar­mış­tı. Son sı­nı­fa gel­di­ğin­de i­se ha­yat o­nun i­çin dur­muş­tu. Dok­tor­la­ra gö­re genç kı­zın 15 gün­lük öm­rü kal­mış­tı... Ve 30 gün da­ha ya­şa­yan Üm­mü De­mir, 3 gün ön­ce ve­fat et­ti. Kar­de­şi­nin ö­lü­müy­le yıkılan a­ğa­bey Mu­ham­med De­mir, “Has­ta­lı­ğı­nı hiç­bir za­man öğ­ren­me­di. O hep gazeteci olacağını dü­şün­dü” dedi. MASASINA FOTOĞRAF MAKİNESİ BIRAKTILAR Sel­çuk Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si’nde­ Üm­mü’nün “Se­ni unut­ma­ya­ca­ğız” ya­zı­lı fo­toğ­ra­fı­nı ma­sa­nın üze­rin­e ko­yan sınıf ar­ka­daş­la­rı, bir de fo­toğ­raf ma­ki­ne­si bı­rak­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT