BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­ni Ame­ri­ka­lı­lar

Ye­ni Ame­ri­ka­lı­lar

Kla­sik mu­ha­fa­za­kâr Ame­ri­ka­lı­lar ge­le­nek­sel ege­men­lik­le­ri­ni ko­ru­ya­ma­dı­lar ki Oba­ma baş­kan se­çil­di. Ya­hut İkin­ci Cum­hu­ri­yet­çi­ler tü­re­di. Zen­ci do­ğur­gan­lı­ğın­dan baş­ka His­pa­nik de­nen ana dil­le­ri İs­pan­yol­ca pek çok La­tin Ame­ri­ka­lı ABD’ye ge­le­rek nü­fu­sun ırk ya­pı­sın­da­ki den­ge­si­ni boz­du da di­ye­bi­li­riz.Kla­sik mu­ha­fa­za­kâr Ame­ri­ka­lı­lar ge­le­nek­sel ege­men­lik­le­ri­ni ko­ru­ya­ma­dı­lar ki Oba­ma baş­kan se­çil­di. Ya­hut İkin­ci Cum­hu­ri­yet­çi­ler tü­re­di. Zen­ci do­ğur­gan­lı­ğın­dan baş­ka His­pa­nik de­nen ana dil­le­ri İs­pan­yol­ca pek çok La­tin Ame­ri­ka­lı ABD’ye ge­le­rek nü­fu­sun ırk ya­pı­sın­da­ki den­ge­si­ni boz­du da di­ye­bi­li­riz. Be­yaz va­tan­daş­la­rın ül­ke­le­rin­de, hiç­bir kıt’ada, si­yah (zen­ci) bir dev­let ve hü­kü­met baş­ka­nı yok­tur. Bir Av­ru­pa dev­le­tin­de, me­se­lâ Tür­ki­ye’de ol­sa, çok dik­kat çe­ker­di. Bi­zim bir Be­yaz-Si­yah prob­le­mi­miz ol­ma­dı­ğı hal­de... Ame­ri­ka­lı­la­rın ise, Kı­zıl­de­ri­li­le­ri yok et­tik­ten son­ra, si­yah­la­ra kar­şı ırk­çı dav­ra­nış­la­rı, bi­zim için şa­şır­tı­cı­dır. Bü­tün Ame­ri­ka kıt’asın­da (Ku­zey ve Gü­ney) yer­li (otok­ton) si­yah ırk yok­tur. Kı­zıl­de­ri­li ırk­la­rı var­dır. Zen­ci nü­fus, 16. yüz­yıl­dan baş­la­ya­rak Af­ri­ka’dan av­la­nıp kö­le ola­rak ge­ti­ri­len­le­rin to­run­la­rı­dır. Kö­le­lik Bir­le­şik Ame­ri­ka’da 1866’da, Bre­zil­ya’da 1889’da ya­sak­lan­dı ve mil­yon­lar­ca zen­ci âzâd edil­di. Ama Be­yaz­lar’la eşit­lik­le­ri­nin ta­nın­ma­sı an­cak ya­rım yüz­yıl­lık bir oluş­ma­dır. Son ya­rım yüz­yıl­da zen­ci­ler, in­san hak­la­rı­nı el­de et­ti­ler. Eya­let ve fe­de­ral mil­let­ve­ki­li, se­na­tör, yar­gıç, va­li, ge­ne­ral ol­du­lar. Bi­rin­ci Irak sa­va­şın­da ge­nel­kur­may baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Co­lin Po­well (1937 do­ğum­lu) zen­ci idi, son­ra dı­şiş­le­ri ba­ka­nı da ol­du. Dı­şiş­le­rin­de onu bir zen­ci ha­nım, Miss Con­do­le­ez­za Ri­ce iz­le­di. Zen­ci baş­kan aday­la­rı or­ta­ya çık­tı. Baş­kan se­çil­mek için ABD top­rak­la­rın­da doğ­mak ge­re­ki­yor. Oba­ma, ABD do­ğum­lu­dur. Ama ba­ba­sı Ken­ya­lı Müs­lü­man’dı. Gö­bek adı Hü­se­yin, so­ya­dı bir Af­ri­ka di­lin­den, is­mi Arap­ça’dan bir si­yah ol­ma­sı üze­rin­de çok ko­nu­şul­du. Bü­yük fi­nans kri­zi ve Bush’a kar­şı bes­le­nen hınç, Oba­ma’yı or­ta­ya çı­kar­dı. An­cak 4 yıl­dır se­na­tör­dü. Dış po­li­ti­ka­da bil­gi­siz­di. Ön­ce Oba­ma gi­bi De­mok­rat Par­ti’nin baş­kan ada­yı New York se­na­tör­lü­ğü­ne ikin­ci de­fa se­çi­len Hil­lary Clin­ton’ı ber­ta­raf et­ti. Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti’nin de­ne­yim­li se­na­tör, fa­kat 72 ya­şın­da­ki McCa­in’i ve ha­nım­la­rın oy­la­rı­nı ka­za­na­bil­mek için Alas­ka Va­li­si genç bir ka­dı­nı çı­ka­ra­bil­me­si, Oba­ma’nın le­hi­ne şart­lar oluş­tur­du. Oba­ma’nın se­çil­me­si, Ame­ri­ka­lı­lar­da zih­ni­yet de­ği­şik­li­ği­ni açı­ğa vur­du. Genç ve ay­kı­rı sa­yı­lan Oba­ma’ya, abar­tı­lı ümit­ler bağ­lan­dı. Bü­tün dün­ya bu hay­ret ve­ri­ci ter­ci­hi al­kış­la­dı. Tür­ki­ye’de bi­le Oba­ma­cı­lar’ımız oluş­tu. Her in­san, her ül­ke, ci­han po­li­ti­ka­sın­da Oba­ma far­kı bek­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT