BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sı­kın­tı­ içinde değiliz 500 kişiye iş sağlarız

Sı­kın­tı­ içinde değiliz 500 kişiye iş sağlarız

Ayay­dın-Mi­rog­lo Gro­up Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yalçın Ayay­dın, iş­çi çı­kar­ma­yı akıl­la­rın­dan da­hi ge­çir­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kri­zi fır­sa­ta çe­vir­mek için plan­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı, na­kit sa­kın­tı­sı ya­şa­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen Ayay­dın, “2009’da hem yüz­de 30 bü­yü­yüp hem de ulus­la­ra­ra­sı ye­ni mar­ka­lar oluş­tur­ma pe­şin­de ko­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di.Ayay­dın-Mi­rog­lo Gro­up Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yalçın Ayay­dın, iş­çi çı­kar­ma­yı akıl­la­rın­dan da­hi ge­çir­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kri­zi fır­sa­ta çe­vir­mek için plan­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı, na­kit sa­kın­tı­sı ya­şa­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen Ayay­dın, “2009’da hem yüz­de 30 bü­yü­yüp hem de ulus­la­ra­ra­sı ye­ni mar­ka­lar oluş­tur­ma pe­şin­de ko­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Sek­tö­rün sı­kın­tı­la­rı­nın da gi­de­ril­me­siy­le 2009’un ya­ra al­ma­dan gi­de­ri­le­ce­ği­ni, Tür­ki­ye’nin bu dö­ne­min ar­dın­dan al­tın ça­ğı­nı ya­şa­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Ayay­dın-Mi­rog­lo Gro­up Baş­ka­nı, “Çin’de ka­pa­nan fir­ma­la­rın ar­dın­dan Av­ru­pa­lı­lar Tür­ki­ye’den ay­rı­la­ma­ya­cak” de­di. İpek­yol ve Mach­ka mar­ka­la­rı­nı Av­ru­pa’ya ya­yan Grup Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ayay­dın, “2009’da ih­ra­ca­tı da bü­yü­me ora­nı­mız­da ar­tı­ra­ca­ğız. İş­çi çı­kar­mak ak­lı­mız­dan geç­mi­yor. Hat­ta Edir­ne’de­ki te­si­si­miz­de­ki ça­lı­şan sa­yı­sı­nı 500’den iki ka­tı­na çı­ka­ra­ca­ğız. Bu yıl top­lam­da 105 ma­ğa­za­ya ulaş­tık. 2009’da 30 ye­ni ma­ğa­za da­ha ge­le­cek. Yurt dı­şı­na da 20-25 ila­ve ola­cak. İtal­yan Or­ta­ğı­mız Mi­rog­li­o ile bu­gün pi­ya­sa­da nakit sı­kın­tı­sı ol­ma­yan fir­ma­lar­dan bi­ri­yiz. Bu yıl ci­ro­muz 100 mil­yon do­la­rı bu­la­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT