BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başbakan’dan bankacılara KREDİ UYARISI

Başbakan’dan bankacılara KREDİ UYARISI

Baş­ba­kan Er­do­ğan, re­el sek­tö­re k­re­di ver­me­de tem­kin­li dav­ra­nan ban­ka­lar i­çin Ban­ka­lar Bir­li­ği’n­den ça­lış­ma yap­ma­sı­nı is­te­diErdoğan, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince ve heyetini kabul etti. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Er­sin Özin­ce ve be­ra­be­rin­de­ki yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni ka­bul et­ti. Baş­ba­kan Er­do­ğan, kü­re­sel kri­zin Tür­ki­ye’ye et­ki­le­ri­nin tar­tı­şıl­dı­ğı bir or­tam­da fi­nans sek­tö­rüy­le bir ara­ya gel­di. Baş­ba­kan­lık Res­mi Ko­nut’ta ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya Ba­ka­n ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­la­rı Na­zım Ek­ren ve Dev­let Ba­kan­la­rı Meh­met Şim­şek ve Kür­şad Tüz­men de ka­tıl­dı. Er­do­ğan’ın gö­rüş­me­de ya­tı­rım­cı­ya kre­di ver­me­de tem­kin­li dav­ra­nıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da ban­ka­cı­la­rı uya­ran me­saj­lar ver­di­ği öğ­re­nil­di. Er­do­ğan, Ban­ka­lar Bir­li­ği’nin bu ko­nu­da so­run ya­şan­ma­ma­sı için ça­lış­ma­ yap­ma­sı­nı da is­te­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tı­ğı top­lan­tı­da fi­nans sek­tö­rü­nün 2002 ön­ce­si kriz dö­ne­min­de­ki yan­lış­lı­ğın içi­ne gir­di­ği­ni, ban­ka­la­rın re­el sek­tö­re yak­la­şımını göz­den ge­çir­me­si ge­rek­ti­ği­ni belirtmişti. GA­RAN­Tİ BEK­LE­Mİ­YO­RUZ TBB Baş­ka­nı Er­sin Özin­ce da­ha son­ra re­el sek­tör ve fi­nans sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­dan son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ban­ka­la­rın dış yü­küm­lü­lük­le­ri­ne dev­let ga­ran­ti­si ve­ril­me­si ile il­gi­li ta­lep, de­ğer­len­dir­me ve bek­len­ti­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Özin­ce, “Bu ko­nu gün­de­mi­miz­de yok. Bil­gim de yok. Siz ya­zar­sa­nız oku­ya­ca­ğım” de­di. Fi­nans­man ka­na­lı a­çık tu­tul­ma­lı ­Türkiye Bankalar Birliği üyeleri Başbakan Erdoğan ile görüşmelerinin ardından TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun ev sahipliğinde re­el sek­tör tem­sil­ci­le­riyle bir araya geldi. Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, re­el sek­tör i­le fi­nans sek­tö­rü­nün son yıl­lar­da da­ha faz­la iş bir­li­ği yap­ma­sın­dan mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu söy­le­di. Fi­nans sek­tö­rü­nün, e­ko­no­mi­nin te­mel or­gan­la­rı o­lan re­el sek­tö­re ve KO­Bİ’le­re kan a­kı­şı­nı sağ­la­yan da­mar­lar gi­bi ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, “Fi­nans sek­tö­rü i­le re­el sek­tör bir el­ma­nın i­ki ya­rı­sı­dır. Bi­ri kö­tü du­rum­da i­ken, di­ğe­ri iyi olamaz” dedi. BAŞBAKANLIK’TA BULUŞTULAR Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Türkiye Bankalar Birliği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Er­sin Özin­ce ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­ni Baş­ba­kan­lık res­mi ko­nu­tun­da ka­bul et­ti. Top­lan­tı­ya eko­no­mi­den so­rum­lu ba­kan­lar da ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT