BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bankalar geri dönüp a­ya­ğı­na kurşun sı­kar

Bankalar geri dönüp a­ya­ğı­na kurşun sı­kar

Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can Akın Çağ­lar, “Kre­di­nin ge­ri çağ­rıl­ma­sı uy­gu­la­ma­sı, dö­nüp ken­di­mi­zi ar­ka­dan vur­mak an­la­mı­na ge­lir” de­di.Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can Akın Çağ­lar, “Kre­di­nin ge­ri çağ­rıl­ma­sı uy­gu­la­ma­sı, dö­nüp ken­di­mi­zi ar­ka­dan vur­mak an­la­mı­na ge­lir” de­di. An­ka­ra Sa­na­yi Oda­sı’nda ko­nu­şan Çağ­lar, 355 mil­yar YTL’lik kul­lan­dı­rı­lan top­lam kre­di bu­lun­du­ğu­nu, bu­nun 115 mil­yar YTL’si­nin bi­rey­sel kre­di­ler­den oluş­tu­ğu­nu kay­det­ti. Bi­rey­sel kre­di­le­rin alt da­ğı­lı­mı­na ba­kıl­dı­ğın­da ise kre­di kart­la­rı, ta­şıt kre­di­le­ri ve ko­nut kre­di­le­ri bi­çi­min­de sı­ra­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Çağ­lar, KO­Bİ’le­re ve­ri­len kre­di mik­ta­rı­nın da 100 mil­yar YTL ol­du­ğu­nu an­lat­tı. Can Akın Çağ­lar, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Öbür 240 mil­yar YTL de ti­ca­ri kre­di de­di­ği­miz bü­yük kre­di­ler. Do­la­yı­sıy­la kre­di­le­rin ge­ri çağ­rıl­ma­sı di­ye bir uy­gu­la­ma dö­nüp ken­di­mi­zi ar­ka­dan vur­mak an­la­mı­na ge­le­cek bir uy­gu­la­ma­dır. Üstelik de 115 mil­yar YTL’nin da­ğı­lı­mın­da bü­tün ban­ka­lar ben­zer risk­le­ri ta­şı­yor­lar. Bir ta­raf­tan kre­di­yi ge­ri ça­ğı­rıp öbür ta­raf­tan ver­miş ol­du­ğu bi­rey­sel kre­di­ler­den za­rar ya­za­cak bir an­la­yı­şı he­pi­mi­zin gör­me­si ge­re­ki­yor. O yüz­den şu or­tam­da kre­di­le­rin ge­ri çağ­rıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­cek bir li­ki­ti­de prob­le­mi­miz yok. Hiç­bir ban­ka­nın da li­ki­di­te­si bu dü­zey­de sı­kın­tı için­de de­ğil.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT