BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­RAN DI­ŞİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI: A­me­ri­ka­lı­lar DE­Ğİ­ŞİM is­te­di, bu u­nu­tul­ma­ma­lı

İ­RAN DI­ŞİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI: A­me­ri­ka­lı­lar DE­Ğİ­ŞİM is­te­di, bu u­nu­tul­ma­ma­lı

İran Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ma­nu­çehr Mut­te­ki, ABD Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma’dan “de­ği­şim” sö­zü­nü ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni ümit et­tik­le­ri­ni söy­le­di.İran Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ma­nu­çehr Mut­te­ki, ABD Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma’dan “de­ği­şim” sö­zü­nü ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni ümit et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Mut­te­ki, “Ame­ri­kan hal­kı, Oba­ma’yı se­çe­rek de­ği­şim is­te­di­ği­ni or­ta­ya koy­du. Ye­ni Was­hing­ton yö­ne­ti­mi hal­kın bu ta­le­bi­ni ha­ya­ta ge­çir­me­li­dir” de­di. Hü­kü­met Söz­cü­sü Gu­lam Hü­se­yin İl­ham da, “Bek­len­ti­miz de­ği­şim slo­ga­nıy­la hal­kın iti­ba­rı­nı ka­za­nan Oba­ma’nın, iç ve dış si­ya­set­ler­de de­ği­şik­lik yap­ma­sı­dır” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. İl­ham, Be­yaz Sa­ray’ın ye­ni sa­hi­bin­den di­ğer mil­let­le­rin hu­ku­ku­na say­gı duy­ma­sı­nı ve iş­gal­le­re son ver­me­si­ni is­te­di. İran Ge­nel­kur­may Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tuğ­ge­ne­ral Me­sud Ce­za­yi­ri ise, sal­dı­rı­ya uğ­ra­ma­la­rı du­ru­mun­da önem­li bir pet­rol ge­çiş nok­ta­sı olan Hür­müz Bo­ğa­zı’nı anın­da ka­pa­ta­cak­la­rı­nı kay­det­ti.
Kapat
KAPAT