BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bush’un is­mi unutulacak

Bush’un is­mi unutulacak

ABD baş­kan­la­rı­nın bir­ço­ğu­nun adı ken­di­le­rin­den son­ra in­şa edi­len ha­va­li­man­la­rı­na, kü­tüp­ha­ne­le­re ya da okul­la­ra ve­ril­di.ABD baş­kan­la­rı­nın bir­ço­ğu­nun adı ken­di­le­rin­den son­ra in­şa edi­len ha­va­li­man­la­rı­na, kü­tüp­ha­ne­le­re ya da okul­la­ra ve­ril­di. An­cak po­pü­la­ri­te­si ol­ma­yan ve son dö­nem­de sa­vaş yan­lı­sı tu­tu­muy­la bir çok Ame­ri­kan va­tan­da­şı­nın tep­ki­si­ni çe­ken Baş­kan Ge­or­ge W. Bush’un is­mi hiç­bir ye­re ve­ril­me­di. San Fran­cis­co’da ha­re­ke­te ge­çen bir grup li­be­ral, Bush’un adı­nın Oce­an­si­de Su Kir­li­li­ği Kon­trol İs­tas­yo­nu’na ve­ril­me­si için im­za kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Ye­ter­li im­za­nın top­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan yet­ki­li­le­re bil­di­ri­len is­tek, oy­la­ma­ya su­nul­du. An­cak “Se­çim­le iş­ba­şı­na ge­len bir li­de­rin adı­na say­gı­sız­lık ola­ca­ğı” ge­rek­çe­siy­le bu ta­lep, 31’e kar­şı 69 oy­la red­de­dil­di. Oy ver­me­yen­lerin ba­zı­la­rı ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da, te­si­sin mü­kem­mel ça­lı­şıp fay­da­lı bir iş yap­tı­ğı­nı, bu se­bep­le Bush is­mi­nin ve­ril­me­si­nin te­si­se kar­şı ha­ka­ret ola­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT