BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­le­viz­yon mu­ha­bi­ri s­tüd­yo­ya I­ŞIN­LAN­DI

Te­le­viz­yon mu­ha­bi­ri s­tüd­yo­ya I­ŞIN­LAN­DI

Se­çim so­nuç­la­rı­nı iz­le­yen mu­ha­bi­rin 3 bo­yut­lu gö­rün­tü­sü, tıp­kı bi­lim kur­gu film­le­rin­de­ki gi­bi s­tüd­yo­ya ak­ta­rıl­dıMu­ha­bi­rin 3 bo­yut­lu ho­log­ra­mı, stüd­yo­da be­li­rin­ce su­nu­cu şaş­kın­lı­ğı­nı giz­le­ye­me­di. Ame­ri­kan CNN te­le­viz­yo­nu, ABD baş­kan­lık se­çim­le­ri­nin ya­yın­lan­dı­ğı gü­nün ak­şa­mı, ‘Uzay Yo­lu’ di­zi­si­ne taş çı­kar­tır­ca­sı­na bir il­ke im­za at­tı. Can­lı ya­yın­da, New York’ta­ki stüd­yo­da bu­lu­nan ana ha­ber su­nu­cu­su Wolf Blit­zer, se­çim ya­rı­şı­nı ka­za­nan aday Ba­rack Oba­ma ta­raf­tar­la­rı­nın bir ara­ya gel­di­ği Chi­ca­go’da­ki mu­ha­bir Jes­si­ca Yel­lin ile can­lı bağ­lan­tı­da ko­nu­şur­ken, mu­ha­bi­ri bir an­da stüd­yo­da kar­şı­sın­da bul­du. 44 ka­me­ra ile ger­çek­leş­ti­ri­len ‘ışın­la­ma’ ha­ri­ka­sı kar­şı­sın­da he­ye­ca­nı­nı giz­le­ye­me­yen Blit­zer, mu­ha­bi­re “Yıl­dız­lar sa­va­şın­da­ki pren­ses Le­ia’ya gi­bi­sin!” de­di. Işın­la­ma iş­le­mi ise şöy­le ger­çek­leş­ti, yük­sek çö­zü­nür­lük­lü tam 44 ka­me­ra mu­ha­bi­rin bü­tün açı­lar­dan gö­rün­tü­sü­nü çek­ti. Bu gö­rün­tü­ler, 20 adet bil­gi­sa­yar­da iş­le­ne­rek stüd­yo­nun or­ta­sın­da­ki ala­na gön­de­ril­di. Böy­le­ce mu­ha­bi­rin an­lık gö­rün­tü­le­rin­den olu­şan 3 bo­yut­lu ho­log­ram el­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT